Karşılaştırmalı Reklam

20.07.2012 % Yorum

Karşılaştırmalı reklâmın niteliği gereğince reklâmda tanıtımı yapılan ürün veya hizmet ile rakip ürün veya hizmetlerden üstün nitelikleri ortaya konulmaktadır. Bu açıdan da üretici veya hizmet sağlayıcılar arasında bir rekabet ortamı oluşmaktadır. Oluşan bu rekabet ortamının bozulması ile haksız rekabet durumları ortaya çıkmaktadır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan Ticari Reklâm ve İlanlara İlişkin [...]

Devamı

İthalatta Antidamping

02.07.2012 % Yorum

Damping bir ürünün normal değerinin altında bir fiyatla, veya(ihracatçı ülkede tüketime konu aynı veya benzer bir ürünün karşılaştırılabilir fiyatından daha düşük bir fiyatla) ihraç edilmesidir. Damping uygulamasına karşı anti- damping vergisinin konulabilmesi için dampingin varlığı gerekli koşul olmakla birlikte, yeterli değildir. Bunun yanısıra zararın varlığı ve en önemlisi de; damping ile zarar arasında nedensellik bağının bulunması gerekmektedir. Hakkındaki Yönetmelik’in [...]

Devamı

Yanıltıcı Markalar

22.06.2012 % Yorum

MarKHK m. 7/f maddesine göre;  mal ve hizmetin niteliği, kalitesi ve üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar, tescil edilemez. Mal ve hizmetin niteliği, kalitesi, üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar mutlak red nedenleri arasında sayılmıştır. Önemli olan mal veya hizmetin hitap ettiği halk kitlesinin yanılmasıdır ve bir işaretin halkı [...]

Devamı

Patent Hukukunda Eşdeğer Doktrini

20.06.2012 % Yorum

Patent tarafından sağlanan korumanın kapsamı istemlerde açıklanan unsurların eşdeğerlerini de kapsar ve bu nedenle patent ihlali araştırılırken istemlerdeki ifadelere dayanarak yapılan değerlendirme sonucunda ihlal tespit edilmediyse ardından eşdeğer değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu çerçevede görünürde belli olmayan ihlallerin tespiti sağlanır ve buluş sahibine sağlanan korumanın etkinliği güvence altına alınmış olur. Kural olarak; herhangi iki unsur aynı etkiyi [...]

Devamı

Patent ve İstemler

20.06.2012 % Yorum

İstem; görev, işlev, şekil, nitelik veya sair özelliklerini düzenleyen ilgili maddeler ışığında kısaca patent hukuku çerçevesinde söz konusu buluşa sağlanacak korumanın kapsamını belirleyen ve sınırını çizen beyandır. Buluş sahibinin, buluşu için koruma talep eden başvurusunun patentlenebilirlik incelemesi temelde istem metni üzerinden yapılmaktadır.  İnceleme sonucunda korumaya değer bir buluşun varolduğu sonucuna ulaşılırsa; buluş sahibine buluşu üzerinde [...]

Devamı

Bilgisayar Programlarının Eser Olarak Korunması

14.06.2012 % Yorum

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda(FSEK) 7.6.1995 yılı ve 4110 Sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle bilgisayar programları ile prpgrama dönüşmek kaydıyla bunların hazırlık aşamaları İlim ve Edebiyat eseri kategorisine dahil edilerek koruma altına alınmıştır. Bilgisayar programlarının fikri hukuka göre korunabilmesi için eser niteliğini taşıması gerekir. FSEK bir yapıtı eser kabul edebilmek için iki unsurun varlığını aramaktadır: Kanunda [...]

Devamı

Marka Lisans Sözleşmeleri Şekil, İçerik

14.05.2012 % Yorum

Marka lisans sözleşmesini düzenleyen 556 sayılı KHK’nın 20 ve 21. maddeleri sözleşmenin şekil şartına ilişkin herhangi bir hükme yer vermemiştir. Bununla beraber kararnamenin 15. maddesi uyarınca marka üzerindeki hukuki işlemlerin yazılı şekilde yapılması gerekeceğinden, lisans sözleşmesinin de yazılı biçimde yapılması bir geçerlilik şartıdır. Kararnamenin. 44/I. maddesi lisans sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması gerektiğini ayrıca belirtmiştir. Yazılı [...]

Devamı

Marka Tecavüzü Yoksun Kalınan Kazanç

27.04.2012 % Yorum

MarKHK m. 66’ya göre; marka sahibinin uğradığı zarar sadece fiili kaybın değerini değil ayrıca marka hakkına tecavüz dolayısıyla uğranılan zararı da kapsar. Yoksun kalınan kazanç zarar gören marka sahibinin seçimine bağlı olarak marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı markanın kullanılması ile elde edilen muhtemel gelire göre, marka hakkına tecavüz edenin markayı kullanmak yoluyla elde ettiği [...]

Devamı

Yeni Ticaret Kanununda Sermaye Şirketlerinin WEB Sitesi Mükellefiyeti

26.04.2012 % Yorum

Yeni Türk Ticaret Kanunu( ‘YTTK’ olarak anılacaktır) anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere şeffaflık prensibinden hareketle kanunda belirtilen hususları yayımlanmak üzere internet sitesi sahibi olma mükellefiyeti yüklemiştir. YTTK’nın, “elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri” başlığını taşıyan 1524- 1528. maddeleri elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin hükümler içermektedir. “İnternet sitesi” kenar başlıklı 1524/1; [...]

Devamı

Marka Değerleme

26.04.2012 % Yorum

Marka değeri ölçmeye dayalı çabalar yaklaşık 30 yıllık bir süreci kapsamaktadır. Geliştirilen her yöntem belirli subjektif varsayımlara dayanarak yola çıkmak zorunda olduğundan tek bir ideal değerlendirme yönteminden söz etmek olanaklı değildir. Markanın sağladığı değer yeni ürün kategorilerine aktarılarak bu ürünlerin piyasada kalıcı olmasında önemli bir rol oynar. Bunun yanında markalar müşteriler ile yaratılan talep ilişkininin [...]

Devamı