Ses, Renk, Koku ve Multimedya Marka Tescilleri – Geleneksel Olmayan Markalar

17.06.2011 % Yorum

İşletmeler arasında rekabet arttıkça müşterilerin ilgisini çekmek için geleneksel olmayan yöntemlere başvurulmaktadır. Bu durum yeni tip marka tescil taleplerini arttırmaktadır. Geleneksel olaram sözcükler, rakamlar, harfler, şekiller ve bunların kombinasyonları marka olarak tescil edilmektedir. Kokular Kokunun insan hafızasında en güçlü şekilde kalan unsurlardan biri olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle teşebbüsler ürünlerinin güzel kokmasına çok daha fazla [...]

Devamı

Slogan Markaları

17.06.2011 % Yorum

Markalar hakkında Kanun Hükmünde Kararname(MarKHK)’nin marka olabilecek işaretler başlığını taşıyan 5. maddesine göre; markanın bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmesi koşuluyla kişi adları dahil özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi her türlü işareti içerebileceği belirtilmiştir. Sloganlar marka olabilecek işaretler arasında açıkça zikredilmemiş olsa da birkaç sözcüğün kombinasyonundan olması itibarıyla [...]

Devamı

Türk Patent Enstitüsü Kararlarına Karşı Dava Tasarımlar

16.06.2011 % Yorum

Türk Patent Enstitüsü yapılan tasarım başvurusunun yalnızca şekli anlamda bir eksikliğinin bulunup bulunmadığını inceler. Eğer bir eksiklik varsa bu eksikliğin tamamlanmasını ister. Eksiklik halinde başvuru sahibine dönülür ve belli bir sürede eksikliği tamamlanması talep edilir. Eksiklerin tamamlanmasıyla kesinlik kazanan tasarım başvurusu tasarım siciline kaydedilir ve ilgili bültende yayınlanır. İlanı yapılmış bir tasarımla ilgili olarak gerçek [...]

Devamı

Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Markalar

15.06.2011 % Yorum

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname m. 7/2-K maddesi uyarınca kamu düzenine ve kamu ahlakına aykırı olan markalar tescil edilemez. Bu maddeye göre kamu düzeni ve kamu ahlakına göre aykırılığın söz konusu olup olmadığı markanın kullanılış amacına göre tespit edilecektir. Nitekim Kama Sutra kararında; Kamasutra ibaresinin prezervatiflerde kullanılmak üzere tescil talebi TPE tarafından genel ahlaka [...]

Devamı

Yargıtay’ın Kale v Kale Kimyevi Kararı

15.06.2011 % Yorum

Kale markasının sahibi olan şirketin tanınmış Kale markasını marka olarak 2. sınıftaki boyalarla ilgili tescil ettirmek üzere davalı Türk Patent Enstitüsü’ne(TPE) başvurmuş ancak TPE’nin aynı sınıftaki Kale Kimya Kimyevi markasının varlığı nedeniyle MarKHK m. 7/1-b uyarınca bu talebi reddetmesi üzerine kurum kararının iptali talebiyle dava açmıştır. Mahkeme dava konusu tescili istenen ibare ile dava dışı [...]

Devamı

Toplumsal Tanınmışlık Seviyesine Erişmiş Marka Kavramı

14.06.2011 % Yorum

Kural olarak bir markanın aynı veya benzeri başkaları tarafından farklı mal ve hizmetlerde kullanılabilir. Bunun istisnası MarKHk m. 8/IV’te öngörülmüş olan toplumsal tanınmışlık derecesine erişmiş markaladır. Toplumsal tanınmışlık düzeyine erişmiş tescilli bir markanın aynısını farklı bir mal ya da hizmette tescil ettirmek isteyen kişinin başvurusunun önüne geçilebilmesi için üç şarttan biri aranır: a. Haksız Bir [...]

Devamı

Yenilenmeme Ve Vazgeçilmesi Nedeniyle Marka Hakkının Son Bulması

14.06.2011 % Yorum

I.      YENİLEMEME NEDENİYLE MARKA HAKKININ SON BULMASI Marka hakkı süresi içinde yenileme talebinde bulunulmaması üzerine kendiliğinden sona bulur. Sona erme tarihinden itibaren markayı yenilemeyen kişi markasını devredemez, lisans veremez, markayı franchise konusu yapamaz. Koruma süresi devam eden bir markayı sahibi tescilsiz bir marka olarak kullanmada devam edebilir. Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (MarKHK) 8. [...]

Devamı

Markada Ayırt Edicilik ve Yargıtay’ın Euroglass Kararının Analizi

14.06.2011 % Yorum

Davacı vekili Euroglass markasının tescili için TPE’ye başvurmuş ancak bu başvurusu TPE tarafından anılan ibarenin marka olarak kullanılacağı mallar için ayırt edici olmadığı malların cinsini, çeşidini ve vasfını belirteceği gibi ilgili sektörde herkes tarafından kullanılabilecek genel bir ifade olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. Bunun üzerine kurum kararının iptali talebiyle açılan davada mahkeme “Euroglass” ibaresinin 556 sayılı KHK’nın [...]

Devamı

Türk Patent Enstitüsü Kararlarına Karşı Dava Markalar

25.05.2011 % Yorum

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin(MarKHK olarak anılacaktır) 53. maddesine göre kesinleşen Enstitü kararlarına karşı iki ay içinde yetkili mahkemede dava açılabilir. Dava, TPE Yeniden Değerlendirme ve İnceleme Kurulu’nun ret kararının iptaline ve davacıya ait markanın tescili istemine ilişkindir. Enstitü aleyhine açılacak davalarda görevli ve yekili mahkeme Ankara’da bulunan Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri’dir. [...]

Devamı

Aynı/Benzer Markalar Hakkındaki Hükümsüzlük Davaları

18.05.2011 % Yorum

Markanın hükümsüz kılınması sonucunu verecek sebepler Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin(bundan sonra MarKHK olarak anılacaktır.) 42. maddesinde sayılmıştır. Bu sebeplerden uygulamada en çok hükümsüzlük davasına konu olanı hiç şüphesiz ki MarKHK m. 8 uyarınca karışıklık yaratacak derecede benzer bir markanın tescil edilmiş olmasıdır. MarKHK m. 42/2’de belirtildiği üzere hükümsüzlük nedenleri markanın tescil edildiği bir [...]

Devamı