Marka Tecavüzü Davaları

25.04.2012 % Yorum

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın(MARKHK olarak anılacaktır) 8. kısmında, öncelikle 61. maddeyle marka hakkına tecavüz olan fiiller öngörülmüş, daha sonra 61/A maddesiyle tecavüz halinde uygulanacak cezai müeyyideler gösterilmiş, 62.–79.maddelerinde de marka haklarına tecavüz halinde kullanılabilecek tüm hukuki başvuru yolları ve davalarla ilgili hükümler düzenlenmiş bulunmaktadır. MarKHK m 62. maddesi, marka hakkı tecavüze uğrayan marka [...]

Devamı

Marka Tecavüzünde Hükmün İlanı

25.04.2012 % Yorum

Marka hakkı sahibi MarKHK m. 62/(f) uyarınca marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanmak suretiyle ilgililere tebliğ edilmesini ve kamuya yayın yoluyla duyurulmasını talep etme hakkına sahiptir. Tebliğ veya yayın yoluyla duyurulma talep edebilmek için mütecavizin kusurlu olması şart değildir. Madde metninde kararın tebliğ edileceği öngörülen “ilgili kişiler” [...]

Devamı

Marka Üzerindeki İntifa Hakkı

24.04.2012 % Yorum

Markanın hukuki işlemlere konu olması başlığı altında devir, lisans, rehin ve miras yolu ile intikal KHK m.15’de sayılmıştır. Ancak sayılan bu işlemlerin tahdidi nitelikte olmadığı kabul edilmiştir. Başka bir ifade ile marka hakkı rehin dışında başka ayni haklara konu olabilir ve dolayısıyla marka hakkı üzerinde intifa hakkı kurulabilir. Taşınır, taşınmaz, hak veya malvarlığı üzerinde tesis [...]

Devamı

Marka Rehni

20.04.2012 % Yorum

Marka ticari işletme ile birlikte veya işletmeden ayrı olarak rehnedilebilir (KHK m. 18/I). Markanın ticari işletme ile birlikte rehin edilmesi halinde Ticari İşletme Rehni hükümleri uygulama alana bulacaktır. Markanın ticari işletmeden ayrı olarak rehnedilmesi halinde, marka rehnine Medeni Kanunun rehin hakkına ilişkin hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir (KHK md. 15/II). MK m. 954/I’ de hak ve alacakların [...]

Devamı

Markanın Haczi

20.04.2012 % Yorum

Tescilli veya tescilsiz bir marka üzerindeki hak borçlandırıcı veya tasarrufi işlemlere konu olabilir. Dolayısıyla, ticari işletmenin bir unsuru olan marka işletme ile birlikte veya işletmeden ayrı olarak deviredilebilir, üzerinde işletme rehni tesis edilebilir, miras yolu ile intikaledebilir, üzerinde rehin hakkı ya da intifa hakkı tesis edilebilir. Marka tescilinden doğan hak ve marka tescil başvurusu ile [...]

Devamı

Markanın Devri

19.04.2012 % Yorum

Marka tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamı için KHK md. 16/I uyarınca devredilebilir buna tam devir veya bir kısmı için devredilebilir buna da kısmi devir denilmektedir. Tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek derecede benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürebilecek derecede benzeri mallar veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde bu [...]

Devamı

İlaç Markalarında İltibas Yargıtay 11. HD Kararı

16.04.2012 % Yorum

Markalar arasındaki karışıklık riski değerlendirmesi yapılırken ilgili bütün unsurların dikkate alınacağı artık yerleşik bir kural haline gelmiştir. Bu bağlamda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Papatya kararında Tekinalp’in görüşüne atıfla bu unsurlardan en önemlilerinin markaların benzerliği ve iştigal konusu mal ve hizmetlerin benzerliği olduğunu kabul etmiştir. İlaç markaları söz konusu olduğunda ilaçların hangi hastalıkları iyileştireceği, reçeteli mi [...]

Devamı

Mükerrer Marka Tescili Yargıtay 11. HD Kararı

16.04.2012 % Yorum

Marka hukukumuza göre bir markanın bir sahibi olur. Ancak ayniyet derecesinde benzer markalar bir şekilde tescil edilmiş ve bu mükerrer markaların sahiplerinden birinin markanın yeni bir versiyonunu, uzantısını tescil ettirmek için Enstitü’ye talepte bulunması halinde ne olacağı sorusuna Yargıtay 11. HD 18.07.2011 tarih, 2010/610 E, 2011/8974 sayılı kararıyla cevap vermiştir. Uyuşmazlık konusu olayda kurum kararı [...]

Devamı

Uluslararası Patent Başvuruları

13.04.2012 % Yorum

Ulusal bir hak olan patent hakkı sadece alındığı ülkelerin sınırları içerisinde geçerlidir. Tek bir patent başvurusu ile tüm dünyada geçerli bir patent alınan bir sistem yoktur. Bu nedenle patent hakkına sahip olunmayan bir ülkede üretim yapıldığında veya patent alınmamış bir başka ülkeye ihracat yapıldığında patent sahibinin bu ülkelerde başkalarını engelleme hakkı bulunmamaktadır. Bir başka ülkede [...]

Devamı

Fotoğraf Üzerindeki Telif Hakkı

12.04.2012 % Yorum

Fotoğraf, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre güzel sanat eseri olarak kabul edilmektedir. Fotoğrafların stüdyo, karanlık oda veya dijital ortamda başkalaştırılması veya değiştirilmesiyle elde edilen fotoğraflar işleme ve derleme eser olarak kabul edilir. Fotoğrafın telif hakkı ile güvence altına alınabilmesi için asgari düzeyde özgünlük taşıması gereklidir. Fotoğraflar eser sahibine ait minimum düzeyde yaratıcı unsurlar içermelidir. [...]

Devamı