Alan Adı ile Marka İhlali

30.09.2011 % Yorum

MarKHK m. 9/II a ve b bentleri uyarınca tescilli bir markanın aynısı veya benzeri tescil kapsamında giren mal veya hizmetler için kullanılamaz. Alan adında ayırt edici esas unsurun zorunlu olarak alınan “www, tr, biz, com” kısımları dışındaki kısım olan ikincil düzey alan adı olduğu kabul edilir. Dolayısıyla tescilli bir sözcük markasının ikincil düzey alan adı [...]

Devamı

TR Alan Adı Tescili

30.09.2011 % Yorum

Her ülke alan adı tahsisinde uygulanacak yöntemleri kendisi belirlemektedir. Ülkemizde İnternet Kurulu’na bağlı olarak çalışan ve 11 kuruluşun temsilcilerinden oluşan “DNS Çalışma grubu” ODTÜ bünyesinde alan adı politikalarını ve kurallarını belirlemektedir. ODTÜ alan adı tahsis ve tescil taleplerinde getirdiği şartları “tr, altında yer alan alan adlarının belirlenmesinde izlenen politikalar, yöntemler” altında düzenlemiştir. ODTÜ’nün alan adı [...]

Devamı

Acentenin Kendi Adına Yaptığı Haksız Tescil MarKHK m. 17

29.09.2011 % Yorum

  MarKHK m. 17’de marka sahibinin izni olmadan onun ticari vekili veya temsilcisi adına marka tescil edilmesi halinde ticari vekil veya temsilcinin haklı bir gerekçesi yoksa söz konusu tescili kendi lehine devredilmesini isteme yetkisi olduğu düzenlenmiştir. Bu hükmün amacı marka hakkı sahibinin kendi temsilcisinin kötü niyetli davranışına karşı en geniş biçimde korunmasıdır. MarKHK m. 17’de [...]

Devamı

İnternete Erişimin Engellenmesi

26.08.2011 % Yorum

  5651 sayılı kanunun 8. maddesine göre Türk Ceza Kanunu’nda yer alan; İntihara yönlendirme(TCK m.84), Çocukların cinsel istismarı(TCK m. 103/1), Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma(TCK m. 190), Müstehcenlik(TCk m. 226), Fuhuş(TTK m. 227), Kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak(TTK m. 228), suçları ile Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Kanunu kapsamında yer alan suçların, mesela [...]

Devamı

İntihal ve İktibas Kavramları

26.08.2011 % Yorum

İngilizce “plagiarism” sözcüğünün dilimizdeki karşılığı olan intihal yanınlanmış bir eserden eser sahibinin adı belirtilmeden uygun olmayacak aktarımda bulunulmasıdır. En ağır akademik yolsuzluklardan biri olarak kabul edilen intihale verilen ceza genelde bütün akademik unvanların geri alınmasıdır. İntihalin ortaya çıkması için eserin aynen alınması şartı yoktur. İntihal eserlerden sadece bazı ibarelerin, nağmelerin veya pasjların alınması şeklinde kısmen [...]

Devamı

Eser Kavramı

19.08.2011 % Yorum

Eser sahibinin hususiyetini taşıyan ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini ifade eder. Buna göre bir fikir ve sanat mahsulünün eser olarak kabul edilebilmesi için iki şart aranır. Bu unsurlardan ilki fikri ürünün “sahibinin hususiyetini taşıması”, ikincisi “kanunda belirtilen eser türlerinden birine dahil olması”dır. Bir eserin [...]

Devamı

Eser Üzerindeki Maddi – Manevi Hak Ayrımı

18.08.2011 % Yorum

Fikri hakkın hukukça korunacak içeriğinin “Fikri Haklar” başlıklı üçüncü bölümde “manevi haklar” ve “mali haklar” şeklinde iki başlık  altında sınırlayıcı biçimde sayılarak düzenlendiği görülmektedir. Mali hak deyimi hukuki bakımdan eser olarak nitelendirilebilecek fikir ürünlerinden iktisadi olarak yararlanma konusundaki yetkiyi ifade eder. Manevi hakların aksine mali hakların tamamı hak sahibinin ölümü halinde miras yoluyla mirasçıya intikal [...]

Devamı

FSEK’TE BAĞLANTILI HAKLAR VE İCRACI SANATÇILARIN KORUNMASI

18.08.2011 % Yorum

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu(FSEK) genel olarak eser niteliğindeki fikri ürünleri koruma altına almıştır. Ayrıca eserle yakın ilişki halinde olan ve eseri toplumda kabul görecek niteliğe kavuşturarak onun kamuya sunulması ve tanıtılması açısından bazı fikri haklarını ve onların sahiplerini de yasa koruma altına almıştır. Bağlantılı haklar fikri haklara benzer veya komşu olarak kabul edilen bazı [...]

Devamı

Eserin İnternet Yoluyla Umuma Arzı

16.08.2011 % Yorum

Bir eserin ilk defa web sayfası aracılığıyla internet ortamına aktarılması ve kullanıcıların hizmetine sunulması FSEK m. 14 anlamında umuma arz olarak kabul edilmektedir ki umuma arz yetkisi münhasıran eser sahibine aittir. Ancak eser sahibi bu hakkını bizzat kullanabileceği gibi başkalarına da bu hakkı kullanmaları için yetki verebilir. İnternet gibi etkileşime açık bir ortamda eserin sunulmuş [...]

Devamı

Web Sitelerinin Eser Niteliği

15.08.2011 % Yorum

Web sayfalarının meydana getirilmesi bir fikri emek ürünüdür Web sayfası tasarımı; önce sayfanın işlevselliğine ve kolaylığına yönelik olarak geliştirilen daha sonra buna uygun olarak grafik tasarımın hazırlandığı, yaratıcı bir süreci kapsar. Bu nedenle fikri emek ürünü olan web sayfaları onu hazırlayan kişinin hususiyetini ve şekle ilişkin şartları karşıladığı takdirde eser sayılabilecektir. Web sitelerindeki grafik, metin, [...]

Devamı