Haksız Rekabet Kavramı ve Haksız Rekabetin Şartları

18.02.2011 % Yorum

Rekabet kişinin kendi çaba ve emeğine dayanmalıdır. Rekabetin dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde, aldatıcı davranış ve başka amaçlarla her çeşit kötüye kullanılmasına haksız rekabet adı verilir. Ticaret hayatında bütün işletmeler rakiplerinden bir adım ileri gidebilme motivasyonu içerisindedirler ancak bu çabanın başkalarının haklarını ihlal edecek şekilde gerçekleşmesinin önüne geçilmesi her alanda sağlıklı bir piyasanın oluşabilmesi açısından [...]

Devamı

Markanın Metatags Olarak Kullanılması

15.02.2011 % Yorum

İnternet’in en önemli özelliği bilgiye en kısa, en hızlı ve en ekonomik yoldan ulaşmayı sağlamasıdır. İnternet farklı bilgisayarlarda bulunan bilgilere ulaşılmasını sağlayan bir kaynaktır ve bu bilgilere explorer, firefox, chrome gibi web browserları vasıtasıyla web adresi girilmesi suretiyle ulaşılır. Ancak kişi her zaman web adresinin ne olduğunu bilemeyebilir ve ona ulaşmak için google, yahoo, bing [...]

Devamı

Coğrafi İşaretler

15.02.2011 % Yorum

Coğrafi işaretler için yapılan korumanın en önemli fonksiyonu tescil edilen coğrafi ürünle ilgili bölgenin gelişimine katkıda bulunmaktır. Zira bir coğrafi işaretin tesciliyle o ürünün belli bir bölge, belli bir yöreye has olduğu resmen ilan edilmekle beraber aynı zamanda bu ürünün belli özelliklere sahip olması, kullanımının belli kurallara bağlanması ve o coğrafi özellikleri taşımayan ürünün başkalarınca [...]

Devamı

Perakende Satış Hizmeti için Marka Tescilinde Ortaya Çıkan Sorunlar

14.02.2011 % Yorum

Markalar hakkındaki Nice sınıflandırmasının 35.08. sınıfında yer alan “müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” perkandecilik hizmetleri olarak adlandırılmaktadır. Çok geniş bir kapsamı olan bu sınıfa göre marka tescili talebinde bulunurken ne tip ürünlerin perakendeciliğinin yapılacağının ayrıca belirtilmesi zorunluluğu yoktur. Bu durum uygulamada ciddi sorunlara yol [...]

Devamı

Sınai Mülkiyet Ceza Hukukunda Yaşanan Problemler

21.01.2011 % Yorum

Sınaî haklardan marka, patent/faydalı model ve endüstriyel tasarım hakları ülkemizde kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenmiş ve bu kararnameler anılan hakların korunması için cezai yaptırımlar da öngörmüştür. Ancak bu cezai tedbirlerin uygulaması özellikle ihtisas mahkemelerinin olmadığı yerlerde sorunlara yol açmaktadır. CMK m. 160 aynen “Cumhuriyet Savcısı ihbar veya başka bir suretle suçun işlendiği izlenimi veren bir hali [...]

Devamı

Tanınmış Markalar

28.12.2010 % Yorum

Marka bir işletmenin malarını diğerlerinden ayırmaya yarayan işaretlerdir. Markanın en temel özelliği onun ayırt ediciliğidir. İlk defa kullanılan bir marka dahi belirli bir ayırt ediciliğe sahiptir. Ancak seçilen işaretler zaman içinde geniş çevrelere ulaşarak ilgili sektörde veya halkın genelinde şöhret kazanabilir. Türk Patent Enstitüsü veya mahkemeler nezdinde tanınmış marka kabul edilmenin önemi büyüktür. Zira tanınmış [...]

Devamı

Marka Hukukunda Karıştırma İhtimali Kavramı

27.12.2010 % Yorum

Karıştırma ihtimali bir mal veya hizmetin alıcısınının almayı düşündüğü bir mal veya hizmeti almak isterken yanılarak başka bir mal veya hizmeti almasıdır. Karıştırma ihtimali hem bir tescil engeli hem de tecavüz eylemi olarak düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında ve doktrinde karıştırma ihtimalinin irdelenebilmesi için iki unsurun varlığı aranmaktadır: Markaların aynı/benzer olaması ve bu markaların aynı/benzer mal ve [...]

Devamı

Seri Marka Kavramı

24.12.2010 % Yorum

Yargıtay seri markayı “bir işletme tarafından uzunca süredir kullanılan, markanın asli unsuru muhafaza edilerek ve markanın bu işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenim korunmak suretiyle önceki markanın kapsadığı ürünlerin veya bir ürün çeşidinin tüketiciye yenilenmiş bir marka imajı ile sunulması ve bu yolla marka sahibi işletmenin piyasaya arz ettiği ürünlerin de işetmesel köken [...]

Devamı

Harf Markaları

23.12.2010 % Yorum

Bilindiği üzere markanın en temel özelliği ayırt ediciliktir. Her ne kadar bir markanın tescil edilebilmesi için orijinal, benzersiz veya artistik olması gerekmese de ayırt edicilik fonksiyonunu ifa edebilmesi için en azından orijinal ve karakteristik olması gerekir. Ülkemizde ve ATAD’ın uygulamasında harflerin tek başına tescil edilebileceği kabul görmüştür. Fakat hiçbir özelliği olmayan bir harfin tescil edilebilmesi [...]

Devamı

Patent Hükümsüzlüğü

10.12.2010 % Yorum

Patent hakları diğer fikri sınai haklar gibi sahibine belli bir süre tekel hakkı verir. Bunun amacı yeni buluşları ödüllendirmek ve buluş sahibini teşvik etmektir. Ancak patent alabilme şartlarını taşımayan buluşlar bir şekilde patent belgesi almışsa Patent Haklarının Korunması Hakkında Kararname’nin(PatKHK) buna getirdiği çözüm hükümsüzlük davası açmaktır. PatKHK m. 129-131 patent hükümsüzlüğünün hangi gerekçelerle talep edilebileceğini [...]

Devamı