Marka İtirazını Kimler Yapabilir?

21.04.2014 0 Yorum by

Türk Patent Enstitüsü’ne her ay binlerce marka başvurusu yapılmaktadır. Bu marka bavurularına, başvurunun resmi marka bülteninde yayınlanmasından itibaren  3 ay içinde itiraz edilebilmekte, ardından yapılan itiraz reddedilirse kararın tebliğinden itibaren iki ay içinde yeniden inceleme ve değerlendirme kuruluna gidilebilmektedir. Markalar Dairesi’nde bir marka uzmanı inceleme yaparken yeniden inceleme ve değerlendirme kurulunda dosya bir heyetçe değerlendirilmektedir. [...]

Makaleler Devamı

Marka Tecavüzü Davaları

25.04.2012 0 Yorum by

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın(MARKHK olarak anılacaktır) 8. kısmında, öncelikle 61. maddeyle marka hakkına tecavüz olan fiiller öngörülmüş, daha sonra 61/A maddesiyle tecavüz halinde uygulanacak cezai müeyyideler gösterilmiş, 62.–79.maddelerinde de marka haklarına tecavüz halinde kullanılabilecek tüm hukuki başvuru yolları ve davalarla ilgili hükümler düzenlenmiş bulunmaktadır. MarKHK m 62. maddesi, marka hakkı tecavüze uğrayan marka [...]

Makaleler Devamı

Marka Rehni

20.04.2012 0 Yorum by

Marka ticari işletme ile birlikte veya işletmeden ayrı olarak rehnedilebilir (KHK m. 18/I). Markanın ticari işletme ile birlikte rehin edilmesi halinde Ticari İşletme Rehni hükümleri uygulama alana bulacaktır. Markanın ticari işletmeden ayrı olarak rehnedilmesi halinde, marka rehnine Medeni Kanunun rehin hakkına ilişkin hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir (KHK md. 15/II). MK m. 954/I’ de hak ve alacakların [...]

Makaleler Devamı

Coğrafi İşaret Tecavüzü ve Coğrafi İşaretlerin Markalarla İlişkisi

Apr 10, 2012 0 Yorum

Coğraf işaret korumasının kapsamını belirleyen m.15’e göre, coğraf işaret baş-vurusu yapma hakkına sahip olan kişiler ile tescil edilmiş coğraf işareti kullanma hakkına sahip kişiler, üçüncü kişiler tarafından aşağıda sayılan fillerin yapılması-nı önleme hakkına sahiptir: a)    Tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımlar veya tescil kapsamındaki ürünleri andıran ya da çağrıştırabilen ürünlerle ilgili olarak [...]

Devamı

Marka Tercihi ve Marka İsmi Belirleme Stratejisi

Feb 03, 2012 0 Yorum

Markalar günümüzde pazarlama stratejilerinin merkezine oturmuş ve şirketlerin en temel sermayesi haline gelmiş durumdadırlar. Müşteriler kendilerine sunulan ve birbiriyle rekabet halinde olan ürünleri tüm özellikleriyle eşit olarak algılarlarsa genelde fiyatı ucuz olanı tercih etmektedirler. Ancak bir marka diğerinden tanınmış, üstün, değerli olarak algılanıyorsa fiyatı daha pahalı olsa dahi tüketiciler tarafından tercih edilebilmektedir. Bu yönüyle markalaşma [...]

Devamı

Markayı Kullanma Mükellefiyeti

Feb 24, 2011 0 Yorum

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(MarKHK) marka hakkı sahibine bazı mükellefiyetler yüklemiştir. Bu mükellefiyetlerden en önemlisi markanın kullanılması zorunluluğudur. Markanın korumasının en önemli nedeni marka olan işaretin altında yatan ticari itibarı korumaktır ancak kullanılmayan bir markanın tescilli bir hak olarak varlığını sürdürmesi onu gerçekten kullanacak veya kullanmakta olanlar için bir engel teşkil eder. İşte bu [...]

Devamı

Marka Tescilinde Kötüniyet

Feb 18, 2011 0 Yorum

Hukukun kötüniyeti hiçbir şekilde korumayacağı genel kabul edilen bir kuraldır. Marka hukukunda ise kötüniyetin önemi özeldir. Marka tescil aşamasında marka tescili başvurusu yapanın kötüniyetli olması başlıbaşına bir itiraz sebebi olarak ileri sürülebilir. Bundan daha önemlisi tescilden sonra açılacak hükümsüzlük davalarında davalının kötü niyetli olduğu iddia edilir ve ispatlanırsa normal şartlarda uygulanan 5 yıllık zamanaşımı uygulama [...]

Devamı

Markanın Metatags Olarak Kullanılması

Feb 15, 2011 0 Yorum

İnternet’in en önemli özelliği bilgiye en kısa, en hızlı ve en ekonomik yoldan ulaşmayı sağlamasıdır. İnternet farklı bilgisayarlarda bulunan bilgilere ulaşılmasını sağlayan bir kaynaktır ve bu bilgilere explorer, firefox, chrome gibi web browserları vasıtasıyla web adresi girilmesi suretiyle ulaşılır. Ancak kişi her zaman web adresinin ne olduğunu bilemeyebilir ve ona ulaşmak için google, yahoo, bing [...]

Devamı

Marka Hukukunda Karıştırma İhtimali Kavramı

Dec 27, 2010 0 Yorum

Karıştırma ihtimali bir mal veya hizmetin alıcısınının almayı düşündüğü bir mal veya hizmeti almak isterken yanılarak başka bir mal veya hizmeti almasıdır. Karıştırma ihtimali hem bir tescil engeli hem de tecavüz eylemi olarak düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında ve doktrinde karıştırma ihtimalinin irdelenebilmesi için iki unsurun varlığı aranmaktadır: Markaların aynı/benzer olaması ve bu markaların aynı/benzer mal ve [...]

Devamı

Seri Marka Kavramı

Dec 24, 2010 0 Yorum

Yargıtay seri markayı “bir işletme tarafından uzunca süredir kullanılan, markanın asli unsuru muhafaza edilerek ve markanın bu işletme ile bağlantısı ve tüketici nezdinde yarattığı izlenim korunmak suretiyle önceki markanın kapsadığı ürünlerin veya bir ürün çeşidinin tüketiciye yenilenmiş bir marka imajı ile sunulması ve bu yolla marka sahibi işletmenin piyasaya arz ettiği ürünlerin de işetmesel köken [...]

Devamı