Markanın Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanması

23.07.2012 0 Yorum by

556 Sayılı KHK’nın 7/son maddesi uyarınca bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetler için bu kullanım sonucunda ayırt edicilik kazanmışsa 7. maddenin (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez. Ayırt edici olmayan bir işaretin kullanım yoluyla ayırt edici hale gelebilmesi için belirli bir süre ve yoğunlukta kullanılmış olması gereklidir. [...]

Makaleler Devamı

Mükerrer Marka Tescili Yargıtay 11. HD Kararı

16.04.2012 0 Yorum by

Marka hukukumuza göre bir markanın bir sahibi olur. Ancak ayniyet derecesinde benzer markalar bir şekilde tescil edilmiş ve bu mükerrer markaların sahiplerinden birinin markanın yeni bir versiyonunu, uzantısını tescil ettirmek için Enstitü’ye talepte bulunması halinde ne olacağı sorusuna Yargıtay 11. HD 18.07.2011 tarih, 2010/610 E, 2011/8974 sayılı kararıyla cevap vermiştir. Uyuşmazlık konusu olayda kurum kararı [...]

Makaleler Devamı

Yargıtay’ın 09.03.2006 Tarihli GAS Kararının Değerlendirmesi

26.01.2012 0 Yorum by

                                                                Av. Z. Emre Kurt[1] I.   OLAY Davacı vekili; dünyanın birçok ülkesinde tescilli tanınmış bir marka olan GAS ibaresinin davalı yanca Türkiye’de haksız olarak tescil ettirilip müvekkiline ait malların satışının engellenmeye çalışıldığını, markalarının Paris Sözleşmesi’nin I. Mükerrer 6. maddesi kapsamında olması itibarıyla davalının GAS markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili ise [...]

Makaleler Devamı

Perakendecilik Hizmetinde Uygulama Değişikliği

Oct 24, 2011 0 Yorum

TPE tarafından 35. sınıftaki perakendecilik hizmetlerinde yapılacak tesciller bakımından uluslar arası uygulamaya paralel olarak değişiklik yapılmıştır. Buna göre önceleri 35. sınıfta perakendecilik hizmetlerinde yapılan bir tescil kişiye her türlü perakencilik için tekel hakkı vermekteydi. Mesela giysi perakendeciliğinde Umar ismini tescil alan kişi Umar ismiyle fotokopi makinaları perakendeciliği yapacak bir kişinin tesciline engel olabiliyordu ve bu [...]

Devamı

Marka Hükümsüzlüğünün Etkisi

Jul 05, 2011 0 Yorum

Yargılama neticesinde verilen markanın hükümsüzlüğü kararı marka üzerinde marka sahibine ait olan hakkı sona erdirir. Dava sonunda verilen hükümsüzlük ve sicilden terkin yönünden verilen kararın kesinleşmesini takiben TPE markanın sicildeki kaydını re’sen siler. Kesinleşen hükümsüzlük kararı sadece davanın tarafları değil herkes için hüküm doğurur. Buna göre, hükümsüzlük kararı markayı hükümsüzlük kararından önce ya da sonra [...]

Devamı

Aynı/Benzer Markalar Hakkındaki Hükümsüzlük Davaları

May 18, 2011 0 Yorum

Markanın hükümsüz kılınması sonucunu verecek sebepler Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin(bundan sonra MarKHK olarak anılacaktır.) 42. maddesinde sayılmıştır. Bu sebeplerden uygulamada en çok hükümsüzlük davasına konu olanı hiç şüphesiz ki MarKHK m. 8 uyarınca karışıklık yaratacak derecede benzer bir markanın tescil edilmiş olmasıdır. MarKHK m. 42/2’de belirtildiği üzere hükümsüzlük nedenleri markanın tescil edildiği bir [...]

Devamı

Marka Hakkının Tükenmesi ve Paralel İthalat

Nov 11, 2010 0 Yorum

Marka hakkı bu hakkın sahibine marka üzerinde tekel hakkı verir. Ancak her hak gibi bu hakkın da sınırları vardır. Bu sınırlardan en önemlisi marka hakkının tükenmesidir.  Tükenme ilkesine göre markayı taşıyan ürün bir kez hukuki yoldan ve rıza ile hak sahibinin elinden çıktıktan sonra o mal üzerindeki hakları sona ermiş olur. Yani markayı taşıyan ürünün [...]

Devamı

Marka Tescilinin Önemi

Nov 11, 2010 0 Yorum

  Türk Hukuku’nda, markalar ile ilgili düzenleme 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’dir(MarKHK olarak anılacaktır)[1]. MarKHK açısından koruma sağlanabilmesi için markanın Türk Patent Enstitüsü(TPE olarak anılacaktır) nezdinde kararnamenin hükümlerine göre tescil edilmelidir. Tescil ile 3. kişilere marka üzerindeki hak sahipliği duyurulur. Tescilde öncelik ilkesine göre marka olarak tescil edilmiş veya tescil için başvurusu [...]

Devamı