Marka İtirazını Kimler Yapabilir?

21.04.2014 0 Yorum by

Türk Patent Enstitüsü’ne her ay binlerce marka başvurusu yapılmaktadır. Bu marka bavurularına, başvurunun resmi marka bülteninde yayınlanmasından itibaren  3 ay içinde itiraz edilebilmekte, ardından yapılan itiraz reddedilirse kararın tebliğinden itibaren iki ay içinde yeniden inceleme ve değerlendirme kuruluna gidilebilmektedir. Markalar Dairesi’nde bir marka uzmanı inceleme yaparken yeniden inceleme ve değerlendirme kurulunda dosya bir heyetçe değerlendirilmektedir. [...]

Makaleler Devamı

Markanın Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanması

23.07.2012 0 Yorum by

556 Sayılı KHK’nın 7/son maddesi uyarınca bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetler için bu kullanım sonucunda ayırt edicilik kazanmışsa 7. maddenin (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez. Ayırt edici olmayan bir işaretin kullanım yoluyla ayırt edici hale gelebilmesi için belirli bir süre ve yoğunlukta kullanılmış olması gereklidir. [...]

Makaleler Devamı

Yanıltıcı Markalar

22.06.2012 0 Yorum by

MarKHK m. 7/f maddesine göre;  mal ve hizmetin niteliği, kalitesi ve üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar, tescil edilemez. Mal ve hizmetin niteliği, kalitesi, üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar mutlak red nedenleri arasında sayılmıştır. Önemli olan mal veya hizmetin hitap ettiği halk kitlesinin yanılmasıdır ve bir işaretin halkı [...]

Makaleler Devamı

Marka Lisans Sözleşmeleri Şekil, İçerik

May 14, 2012 0 Yorum

Marka lisans sözleşmesini düzenleyen 556 sayılı KHK’nın 20 ve 21. maddeleri sözleşmenin şekil şartına ilişkin herhangi bir hükme yer vermemiştir. Bununla beraber kararnamenin 15. maddesi uyarınca marka üzerindeki hukuki işlemlerin yazılı şekilde yapılması gerekeceğinden, lisans sözleşmesinin de yazılı biçimde yapılması bir geçerlilik şartıdır. Kararnamenin. 44/I. maddesi lisans sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması gerektiğini ayrıca belirtmiştir. Yazılı [...]

Devamı

Marka Tecavüzü Yoksun Kalınan Kazanç

Apr 27, 2012 0 Yorum

MarKHK m. 66’ya göre; marka sahibinin uğradığı zarar sadece fiili kaybın değerini değil ayrıca marka hakkına tecavüz dolayısıyla uğranılan zararı da kapsar. Yoksun kalınan kazanç zarar gören marka sahibinin seçimine bağlı olarak marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı markanın kullanılması ile elde edilen muhtemel gelire göre, marka hakkına tecavüz edenin markayı kullanmak yoluyla elde ettiği [...]

Devamı

Marka Değerleme

Apr 26, 2012 0 Yorum

Marka değeri ölçmeye dayalı çabalar yaklaşık 30 yıllık bir süreci kapsamaktadır. Geliştirilen her yöntem belirli subjektif varsayımlara dayanarak yola çıkmak zorunda olduğundan tek bir ideal değerlendirme yönteminden söz etmek olanaklı değildir. Markanın sağladığı değer yeni ürün kategorilerine aktarılarak bu ürünlerin piyasada kalıcı olmasında önemli bir rol oynar. Bunun yanında markalar müşteriler ile yaratılan talep ilişkininin [...]

Devamı

Marka Tecavüzü Davaları

Apr 25, 2012 0 Yorum

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın(MARKHK olarak anılacaktır) 8. kısmında, öncelikle 61. maddeyle marka hakkına tecavüz olan fiiller öngörülmüş, daha sonra 61/A maddesiyle tecavüz halinde uygulanacak cezai müeyyideler gösterilmiş, 62.–79.maddelerinde de marka haklarına tecavüz halinde kullanılabilecek tüm hukuki başvuru yolları ve davalarla ilgili hükümler düzenlenmiş bulunmaktadır. MarKHK m 62. maddesi, marka hakkı tecavüze uğrayan marka [...]

Devamı

Marka Tecavüzünde Hükmün İlanı

Apr 25, 2012 0 Yorum

Marka hakkı sahibi MarKHK m. 62/(f) uyarınca marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanmak suretiyle ilgililere tebliğ edilmesini ve kamuya yayın yoluyla duyurulmasını talep etme hakkına sahiptir. Tebliğ veya yayın yoluyla duyurulma talep edebilmek için mütecavizin kusurlu olması şart değildir. Madde metninde kararın tebliğ edileceği öngörülen “ilgili kişiler” [...]

Devamı

Marka Üzerindeki İntifa Hakkı

Apr 24, 2012 0 Yorum

Markanın hukuki işlemlere konu olması başlığı altında devir, lisans, rehin ve miras yolu ile intikal KHK m.15’de sayılmıştır. Ancak sayılan bu işlemlerin tahdidi nitelikte olmadığı kabul edilmiştir. Başka bir ifade ile marka hakkı rehin dışında başka ayni haklara konu olabilir ve dolayısıyla marka hakkı üzerinde intifa hakkı kurulabilir. Taşınır, taşınmaz, hak veya malvarlığı üzerinde tesis [...]

Devamı

Marka Rehni

Apr 20, 2012 0 Yorum

Marka ticari işletme ile birlikte veya işletmeden ayrı olarak rehnedilebilir (KHK m. 18/I). Markanın ticari işletme ile birlikte rehin edilmesi halinde Ticari İşletme Rehni hükümleri uygulama alana bulacaktır. Markanın ticari işletmeden ayrı olarak rehnedilmesi halinde, marka rehnine Medeni Kanunun rehin hakkına ilişkin hükümlerinin uygulanacağı düzenlenmiştir (KHK md. 15/II). MK m. 954/I’ de hak ve alacakların [...]

Devamı