Yargıtay’ın 09.03.2006 Tarihli GAS Kararının Değerlendirmesi

26.01.2012 0 Yorum by

                                                                Av. Z. Emre Kurt[1] I.   OLAY Davacı vekili; dünyanın birçok ülkesinde tescilli tanınmış bir marka olan GAS ibaresinin davalı yanca Türkiye’de haksız olarak tescil ettirilip müvekkiline ait malların satışının engellenmeye çalışıldığını, markalarının Paris Sözleşmesi’nin I. Mükerrer 6. maddesi kapsamında olması itibarıyla davalının GAS markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili ise [...]

Makaleler Devamı

Yargıtay’ın Çift Ayak Kararı Üzerine Düşünceler

10.08.2011 0 Yorum by

Yargıtay 11. HD 8.06.2000 tarihli kararında çift ayak/tek ayak logosuna dayalı olarak markaların benzerliği yönünde hüküm kuran ilk derece mahkemesi kararını onamıştır. Nitekim Avrupa uygulamasında da markalar arasında sadece figür unsuruna dayalı olarak benzerlik neticesine varılabileceği ancak bunu logonun orjinalliği nedeniyle yüksek bir ayırt edicilik özelliğine sahip olması ya da kullanım yoluyla yüksek bir ayırt [...]

Makaleler Devamı

Yargıtay’ın OXO Kararı Üzerine Düşünceler

10.08.2011 0 Yorum by

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E.2001/6204 K.2001/7162 sayılı OXO kararıyla bir markanın birden çok ülkede tescil edilmiş olmasını karine olarak kabul etmiş ve aksini iddia edenin bunu ispatlaması gerektiği yönünde hüküm kurmuştur. Tanınmışlığın kriterleri kanun ve anlaşmalarda belirtilmemiş olmakla birlikte bu konuda WIPO’nun belirlediği kriterler(BKZ. Tanınmış Markalar hakkındaki makalemiz) emsal kararlarla geliştirilmiştir. Bunlardan en önemlisinin markanın [...]

Makaleler Devamı

Aynı/Benzer Markalar Hakkındaki Hükümsüzlük Davaları

May 18, 2011 0 Yorum

Markanın hükümsüz kılınması sonucunu verecek sebepler Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin(bundan sonra MarKHK olarak anılacaktır.) 42. maddesinde sayılmıştır. Bu sebeplerden uygulamada en çok hükümsüzlük davasına konu olanı hiç şüphesiz ki MarKHK m. 8 uyarınca karışıklık yaratacak derecede benzer bir markanın tescil edilmiş olmasıdır. MarKHK m. 42/2’de belirtildiği üzere hükümsüzlük nedenleri markanın tescil edildiği bir [...]

Devamı

Marka Hukukunda Haklı Kullanım Pınar K+Kırkpınar Kararı

May 06, 2011 0 Yorum

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 15.09.2003 tarihli E.2003/1717, K.2003/7742 sayılı kararında Pınar, Pizatto Pınar+şekil markaları ile K+Kırkpınar marka başvurusunun iltibas yaratıp yaratmadığı üzerinde durmuş ve sonuç olarak K+Kırkpınar markasının görsel, biçimsel, anlamsal, sescil benzerlik, çağrıştırma, genel görünüm ölçülerine göre karşılaştırma yapıldığında iltibas ihtimalinin bulunmadığı sonucuna varmıştır. Bunun yanında, Kırkpınar ibaresinin davalının aynı zamanda soy ismi olması [...]

Devamı

Yolsuz Tescil Haksız Rekabet Yargıtay’ın Tommy Kararı

May 06, 2011 0 Yorum

Marka hukumuzda tescil sistemi esas olduğundan markanın sahibi adına tescil yapılan kimsedir. Marka hakkı sona ermesine kadar marka sahibi marka tescilinin kendisine sağladığı bütün haklardan faydalanır. Marka sahibi tescil ettirdiği işaret üzerinde gerçekte bir hak sahibi olmasa dahi marka sahibi olmasından kaynaklanan bütün haklarını kullanabilir. Bir başka değişle tescil haksız olarak yapılsa dahi marka mahkeme [...]

Devamı

Yargıtay’ın Arçelik/Narçelik Kararı Marka Tescilinde Makul Sebep

May 06, 2011 0 Yorum

İstisnaları olmakla birlikte marka hukukunda öncelik prensibi geçerlidir. Yani kim markayı önce tescil ettirmişse o markanın sahibi olacak ve ondan sonraki aynı veya benzer marka başvurularını engelleyebilecektir. Benzer markanın kullanılmasının makul bir gerekçesi varsa dahi sonuç değişmeyecektir. Makul gerekçenin olması ancak kötü niyet açısından belirleyici rol oynar, bu da özellikle hükümsüzlük davası açısından önem taşır. [...]

Devamı

İlaç Markalarında Karışıklık İhtimali

Mar 28, 2011 0 Yorum

Markalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin(MarKHK) 8/1(b) maddesi aynı veya benzer ürünlerle alakalı kullanılacak olan karışıklık yaratacak derecede benzer markaların itiraz halinde tescil edilemeyeceğini düzenlemektedir. Markaların potansiyel müşterilerinin bakış açısından yapılacak karışıklık yaratacak derecede benzerlik kıyaslamasında en önemli iki faktörün markaların ve malların benzerliği olduğu genel görüş olmakla birlikte ilgili bütün faktörler dikkate alınacağı Avrupa Topluluğu [...]

Devamı

Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markalar

Mar 16, 2011 0 Yorum

Ülkemizin de taraf olduğu Paris Anlaşması’nın 1. mükerrer 6. maddesine göre sözleşmenin üyleri tanınmış bir markanın bir başkası adına tescilini önlemeyi kabul etmişlerdir. Tanınmış marka ile Paris Sözleşmesi çerçevesinde tanınmış marka farklı kavramlardır. Paris Anlaşması’nın tanınmış markaya getirdiği korumanın özü; bir ülkede tanınmış olan markayı hiçbir haklı neden olmadan alıp kendi ülkesinde tescil ettiren kişinin [...]

Devamı

Markayı Kullanma Mükellefiyeti

Feb 24, 2011 0 Yorum

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname(MarKHK) marka hakkı sahibine bazı mükellefiyetler yüklemiştir. Bu mükellefiyetlerden en önemlisi markanın kullanılması zorunluluğudur. Markanın korumasının en önemli nedeni marka olan işaretin altında yatan ticari itibarı korumaktır ancak kullanılmayan bir markanın tescilli bir hak olarak varlığını sürdürmesi onu gerçekten kullanacak veya kullanmakta olanlar için bir engel teşkil eder. İşte bu [...]

Devamı