Temo v Temostar TPE YİDK Kararı

04.09.2014 0 Yorum by

TPE YİDK 25. sınıftaki giysilerde tescilli Temo markasına dayanarak 35. sınıftaki giysilerin perakendeciliğinde tescil başvurusunda bulunan Temostar marka başvurusuna yapılan itirazda markaları benzer, iştigal konusu mal ve hizmetleri alakalı görmüştür. Buna gerekçe olarak; “temo” ibaresinin müşteri algısının yoğunlaştığı markanın başına aynen alınması ile  başvuruya eklenen “star” kelimesinin ayırt ediciliğinin nispeten yüksek olması gösterilmiştir. Kararın bir diğer [...]

Makaleler Devamı

İlaç Markalarında İltibas Yargıtay 11. HD Kararı

16.04.2012 0 Yorum by

Markalar arasındaki karışıklık riski değerlendirmesi yapılırken ilgili bütün unsurların dikkate alınacağı artık yerleşik bir kural haline gelmiştir. Bu bağlamda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Papatya kararında Tekinalp’in görüşüne atıfla bu unsurlardan en önemlilerinin markaların benzerliği ve iştigal konusu mal ve hizmetlerin benzerliği olduğunu kabul etmiştir. İlaç markaları söz konusu olduğunda ilaçların hangi hastalıkları iyileştireceği, reçeteli mi [...]

Makaleler Devamı

Marka Hukukunda Haklı Kullanım Pınar K+Kırkpınar Kararı

06.05.2011 0 Yorum by

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 15.09.2003 tarihli E.2003/1717, K.2003/7742 sayılı kararında Pınar, Pizatto Pınar+şekil markaları ile K+Kırkpınar marka başvurusunun iltibas yaratıp yaratmadığı üzerinde durmuş ve sonuç olarak K+Kırkpınar markasının görsel, biçimsel, anlamsal, sescil benzerlik, çağrıştırma, genel görünüm ölçülerine göre karşılaştırma yapıldığında iltibas ihtimalinin bulunmadığı sonucuna varmıştır. Bunun yanında, Kırkpınar ibaresinin davalının aynı zamanda soy ismi olması [...]

Makaleler Devamı

Perakende Satış Hizmeti için Marka Tescilinde Ortaya Çıkan Sorunlar

Feb 14, 2011 0 Yorum

Markalar hakkındaki Nice sınıflandırmasının 35.08. sınıfında yer alan “müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri” perkandecilik hizmetleri olarak adlandırılmaktadır. Çok geniş bir kapsamı olan bu sınıfa göre marka tescili talebinde bulunurken ne tip ürünlerin perakendeciliğinin yapılacağının ayrıca belirtilmesi zorunluluğu yoktur. Bu durum uygulamada ciddi sorunlara yol [...]

Devamı

Marka Hukukunda Karıştırma İhtimali Kavramı

Dec 27, 2010 0 Yorum

Karıştırma ihtimali bir mal veya hizmetin alıcısınının almayı düşündüğü bir mal veya hizmeti almak isterken yanılarak başka bir mal veya hizmeti almasıdır. Karıştırma ihtimali hem bir tescil engeli hem de tecavüz eylemi olarak düzenlenmiştir. Yargıtay kararlarında ve doktrinde karıştırma ihtimalinin irdelenebilmesi için iki unsurun varlığı aranmaktadır: Markaların aynı/benzer olaması ve bu markaların aynı/benzer mal ve [...]

Devamı

Marka Hukukunda Gerçek Hak Sahipliği İlkesi

Nov 11, 2010 0 Yorum

556 sayılı Markaların korunması Hakkında KHK ile hukukumuzda tescil ilkesi kabul edilmiştir. Ancak tescil ilkesi kabul edilmesine rağmen sitemimiz getirilen istisnalar nedeniyle kullanma sistemine daha yakındır. Yargıtay da yerleşik uygulamasında gerçek hak sahipliği kuralını benimsemiş ve markayı ilk defa kullanıp ona ayırt edicilik kazandıranı gerçek hak sahibi olarak adlandırmıştır. Ancak bir kimsenin bir markayı sadece [...]

Devamı