Marka İtirazını Kimler Yapabilir?

21.04.2014 0 Yorum by

Türk Patent Enstitüsü’ne her ay binlerce marka başvurusu yapılmaktadır. Bu marka bavurularına, başvurunun resmi marka bülteninde yayınlanmasından itibaren  3 ay içinde itiraz edilebilmekte, ardından yapılan itiraz reddedilirse kararın tebliğinden itibaren iki ay içinde yeniden inceleme ve değerlendirme kuruluna gidilebilmektedir. Markalar Dairesi’nde bir marka uzmanı inceleme yaparken yeniden inceleme ve değerlendirme kurulunda dosya bir heyetçe değerlendirilmektedir. [...]

Makaleler Devamı

Markanın Kullanım Yoluyla Ayırt Edicilik Kazanması

23.07.2012 0 Yorum by

556 Sayılı KHK’nın 7/son maddesi uyarınca bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mallar veya hizmetler için bu kullanım sonucunda ayırt edicilik kazanmışsa 7. maddenin (a), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez. Ayırt edici olmayan bir işaretin kullanım yoluyla ayırt edici hale gelebilmesi için belirli bir süre ve yoğunlukta kullanılmış olması gereklidir. [...]

Makaleler Devamı

Marka Lisans Sözleşmeleri Şekil, İçerik

14.05.2012 0 Yorum by

Marka lisans sözleşmesini düzenleyen 556 sayılı KHK’nın 20 ve 21. maddeleri sözleşmenin şekil şartına ilişkin herhangi bir hükme yer vermemiştir. Bununla beraber kararnamenin 15. maddesi uyarınca marka üzerindeki hukuki işlemlerin yazılı şekilde yapılması gerekeceğinden, lisans sözleşmesinin de yazılı biçimde yapılması bir geçerlilik şartıdır. Kararnamenin. 44/I. maddesi lisans sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması gerektiğini ayrıca belirtmiştir. Yazılı [...]

Makaleler Devamı

İlaç Markalarında İltibas Yargıtay 11. HD Kararı

Apr 16, 2012 0 Yorum

Markalar arasındaki karışıklık riski değerlendirmesi yapılırken ilgili bütün unsurların dikkate alınacağı artık yerleşik bir kural haline gelmiştir. Bu bağlamda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Papatya kararında Tekinalp’in görüşüne atıfla bu unsurlardan en önemlilerinin markaların benzerliği ve iştigal konusu mal ve hizmetlerin benzerliği olduğunu kabul etmiştir. İlaç markaları söz konusu olduğunda ilaçların hangi hastalıkları iyileştireceği, reçeteli mi [...]

Devamı

Mükerrer Marka Tescili Yargıtay 11. HD Kararı

Apr 16, 2012 0 Yorum

Marka hukukumuza göre bir markanın bir sahibi olur. Ancak ayniyet derecesinde benzer markalar bir şekilde tescil edilmiş ve bu mükerrer markaların sahiplerinden birinin markanın yeni bir versiyonunu, uzantısını tescil ettirmek için Enstitü’ye talepte bulunması halinde ne olacağı sorusuna Yargıtay 11. HD 18.07.2011 tarih, 2010/610 E, 2011/8974 sayılı kararıyla cevap vermiştir. Uyuşmazlık konusu olayda kurum kararı [...]

Devamı

CE Belgesi

Feb 07, 2012 0 Yorum

CE işareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir “Birlik” işaretidir. CE işareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye [...]

Devamı

İlaç Patenti

Feb 07, 2012 0 Yorum

İlaçta patent korumasının konusunu bir etken madde ya da daha önce bilinen bir etken maddenin yeni bir hastalığın tedavi ettiğinin bulunması halinde var olan bir etken madde oluşturmaktadır. İlaç sanayi alanında usul patentinin koruma kapsamı molekül için alınmış ürün patentine göre daha farklıdır. Moleküler ürün patenti olan bir etken madde hiçbir koşulda patent süresi dolana [...]

Devamı

Marka Tercihi ve Marka İsmi Belirleme Stratejisi

Feb 03, 2012 0 Yorum

Markalar günümüzde pazarlama stratejilerinin merkezine oturmuş ve şirketlerin en temel sermayesi haline gelmiş durumdadırlar. Müşteriler kendilerine sunulan ve birbiriyle rekabet halinde olan ürünleri tüm özellikleriyle eşit olarak algılarlarsa genelde fiyatı ucuz olanı tercih etmektedirler. Ancak bir marka diğerinden tanınmış, üstün, değerli olarak algılanıyorsa fiyatı daha pahalı olsa dahi tüketiciler tarafından tercih edilebilmektedir. Bu yönüyle markalaşma [...]

Devamı

Tavsiri Unsur Taşıyan Markalarda Benzerlik Mukayesesi

Jan 26, 2012 0 Yorum

Yerleşik prensibe göre ilgili halk markalardaki tasviri özellik arz eden unsurları marka olarak algılamaz. Ancak karma bir markayı oluşturan diğer unsurların da ayırt ediciliği zayıfsa markanın baskın unsuru tamamıdır. Tasviri özellik arz eden unsurdan dahi kaynaklansa sonraki marka önceki markaya benziyorsa bu durum karışıklık yaratacak derecede benzerliğe engel olmayacaktır. Ancak bu şekilde tasviri unsurları içeren [...]

Devamı

Perakendecilik Hizmetinde Uygulama Değişikliği

Oct 24, 2011 0 Yorum

TPE tarafından 35. sınıftaki perakendecilik hizmetlerinde yapılacak tesciller bakımından uluslar arası uygulamaya paralel olarak değişiklik yapılmıştır. Buna göre önceleri 35. sınıfta perakendecilik hizmetlerinde yapılan bir tescil kişiye her türlü perakencilik için tekel hakkı vermekteydi. Mesela giysi perakendeciliğinde Umar ismini tescil alan kişi Umar ismiyle fotokopi makinaları perakendeciliği yapacak bir kişinin tesciline engel olabiliyordu ve bu [...]

Devamı