Patent ve İstemler

20.06.2012 0 Yorum by

İstem; görev, işlev, şekil, nitelik veya sair özelliklerini düzenleyen ilgili maddeler ışığında kısaca patent hukuku çerçevesinde söz konusu buluşa sağlanacak korumanın kapsamını belirleyen ve sınırını çizen beyandır. Buluş sahibinin, buluşu için koruma talep eden başvurusunun patentlenebilirlik incelemesi temelde istem metni üzerinden yapılmaktadır.  İnceleme sonucunda korumaya değer bir buluşun varolduğu sonucuna ulaşılırsa; buluş sahibine buluşu üzerinde [...]

Makaleler Devamı

Uluslararası Patent Başvuruları

13.04.2012 0 Yorum by

Ulusal bir hak olan patent hakkı sadece alındığı ülkelerin sınırları içerisinde geçerlidir. Tek bir patent başvurusu ile tüm dünyada geçerli bir patent alınan bir sistem yoktur. Bu nedenle patent hakkına sahip olunmayan bir ülkede üretim yapıldığında veya patent alınmamış bir başka ülkeye ihracat yapıldığında patent sahibinin bu ülkelerde başkalarını engelleme hakkı bulunmamaktadır. Bir başka ülkede [...]

Makaleler Devamı

İlaç Patenti İlaçta Veri İmtiyazı

05.04.2012 0 Yorum by

Veri koruması, bir tıbbi müstahzarın dosyasında bulunan farmakolojik ve toksikolojiktest sonuçlarının veya klinik çalışmaların ilk ruhsat sahibi adına satış müsadesi alındıktan sonra belli bir süre için korunmasıdır. Şöyle ki; bu koruma altında olan bir ürünün, jenerik üretici firmalar tarafından İMTİYAZ süresi boyunca ruhsatlandırılabilmesi mümkün değildir. Verilerin korunması hakkı, yetkili makamların jenerik ilaçlara onay verebilmelerinde,  belli [...]

Makaleler Devamı

Patent Sahibinin Belirlenmesi

Feb 06, 2012 0 Yorum

Patent hakkı, sahibine patentini ekonomik olarak değerlendirme ve patentine yönelik tecavüzleri önleme hakkı vermektedir. Patent hakkı sahibi, patent koruma süresince patent konusu olan buluşundan tek başına yararlanacaktır. Ülkemizde patent, buluş için Patent Ofisine ilk başvuruyu yapana verilmektedir (551 sayılı KHK mad. 11/4).  Avrupa Patent Sözleşmesi‟nde buluş sahibi, patent hakkı sahibi olmaktadır(mad. 60). Patent isteme hakkı, [...]

Devamı

Patent Başvurusu

Feb 03, 2012 0 Yorum

Buluşlara patent verilebilmesi için izlenmesi gereken prosedürde ilk aşama patent başvurusunun yapılmasıdır. Patent başvurusu; buluş sahibi veya buluşun bir hizmet buluşu olması halinde işveren tarafından, buluşun patentle korunması amacıyla, ulusal patent için TPE’ye, uluslararası patent ya da bölgesel patent söz konusu olduğunda TPE’ye ya da diğer yetkili makamlara yapılan ve patent alma sürecini başlatan işlemdir. [...]

Devamı

Patentin Konusu Olarak Buluş

Feb 03, 2012 0 Yorum

Buluş, o zamana kadar çözülmemiş veya daha ilkel yöntemlerle çözülmüş olan bir meselenin ilk kez veya daha iyi bir şekilde çözülmesidir. Buluşun patentle korunabilmesinin ön koşulu teknik bir özelliğinin olmasıdır.  Buluşun teknik özelliğinin olduğu kabul edilebilmesi için; – Buluşun teknik bir sonuç doğurması, – Buluşun gerçekleştirilmesinin teknik yaklaşımlarla mümkün olması, – Buluşun teknik bir sorunu [...]

Devamı

Patent Uyuşmazlıkları

Feb 02, 2012 0 Yorum

Patent davalarında en önemli konu buluşun izahı ve iddiadır. İzah, buluşun özeti, o sahada uzman biri tarafından uygulanabilecek olan kısmıdır. Mahkeme bakımından en önemli husus buluşun sahasını tespit etmektir. Zira patent sahibi inhisarî hakkını bu sahada kullanabilir. Patent almak için başvuruda bulunan kişinin veya halefinin gerçek buluş sahibi veya onun halefi olmaması durumunda gerçek buluş [...]

Devamı

Patentten Doğan Hakkın Sınırları

Feb 01, 2012 0 Yorum

551 sayılı Kararname’nin patentin kullanımının sınırları kenar başlığını taşıyan 80.maddesinde bir patent konusunun kullanımının yasalara veya genel ahlaka veya kamu düzenine veya genel sağlığa zarar verecek şekilde olamayacağı belirtilmiştir. Maddede ayrıca bu kullanımın hem mevcut hem de gelecekte kabul edilecek belirli veya belirsiz süreli kanuni yasaklamalara ve sınırlamalara da bağlı olacağı düzenlenmiştir. Patentten doğan hakkın [...]

Devamı

Patent Hukukunda İstem Kavramı

Feb 01, 2012 0 Yorum

İstemin tanımı 551 sayılı Kararname’nin 47.maddesinde, “istem veya istemler buluşun korunması istenilen unsurlarını tanımlar. Her istem açık ve öz olmalıdır.” olarak verilmiştir. Buna göre istem veya istemler, buluşun korunması istenilen unsurlarını açık ve öz olarak ifade eden somut talep olarak tanımlanabilir. Her patent başvurusu birden fazla istem içerebilmekle birlikte, en az bir istemi içermesi şarttır(PatKHK m.47). İstemlerden [...]

Devamı

Ürün Patenti ve Usul Patenti Kavramları

Jan 31, 2012 0 Yorum

I.      ÜRÜN PATENTİ Ürün, buluş fikrinin dış şekil aldığı, somutlaştığı şeydir. Ancak ürünün müstakil bir cisim dışında (saat, kalem gibi), bölümler arasında bağlantı kuran veya başka bir üründen yararlanan araç ve gereç de olabilmesi mümkündür. Ürün patenti, ortaya çıkan neticeye değil, neticeyi gerçekleştiren ürüne verilir. Patent konusunun ürün olması durumunda koruma kapsamındaki fiillerden ilki ürünün [...]

Devamı