Perakendecilik Hizmetinde Uygulama Değişikliği

24.10.2011 0 Yorum by

TPE tarafından 35. sınıftaki perakendecilik hizmetlerinde yapılacak tesciller bakımından uluslar arası uygulamaya paralel olarak değişiklik yapılmıştır. Buna göre önceleri 35. sınıfta perakendecilik hizmetlerinde yapılan bir tescil kişiye her türlü perakencilik için tekel hakkı vermekteydi. Mesela giysi perakendeciliğinde Umar ismini tescil alan kişi Umar ismiyle fotokopi makinaları perakendeciliği yapacak bir kişinin tesciline engel olabiliyordu ve bu [...]

Makaleler Devamı

Acentenin Kendi Adına Yaptığı Haksız Tescil MarKHK m. 17

29.09.2011 0 Yorum by

  MarKHK m. 17’de marka sahibinin izni olmadan onun ticari vekili veya temsilcisi adına marka tescil edilmesi halinde ticari vekil veya temsilcinin haklı bir gerekçesi yoksa söz konusu tescili kendi lehine devredilmesini isteme yetkisi olduğu düzenlenmiştir. Bu hükmün amacı marka hakkı sahibinin kendi temsilcisinin kötü niyetli davranışına karşı en geniş biçimde korunmasıdır. MarKHK m. 17’de [...]

Makaleler Devamı

Marka Hükümsüzlüğünün Etkisi

05.07.2011 0 Yorum by

Yargılama neticesinde verilen markanın hükümsüzlüğü kararı marka üzerinde marka sahibine ait olan hakkı sona erdirir. Dava sonunda verilen hükümsüzlük ve sicilden terkin yönünden verilen kararın kesinleşmesini takiben TPE markanın sicildeki kaydını re’sen siler. Kesinleşen hükümsüzlük kararı sadece davanın tarafları değil herkes için hüküm doğurur. Buna göre, hükümsüzlük kararı markayı hükümsüzlük kararından önce ya da sonra [...]

Makaleler Devamı

Renk Markalarının Tescili ABD, AB ve Türkiye’deki Uygulama

Jun 30, 2011 0 Yorum

Renklerin markayla özdeşleştirilmesi öteden beri tüccarlar tarafından kullanılmaktadir. Zira rengin gözün algıladığı, dikkati çeken ilk unsur olduğu kabul edilmektedir. Bunun yanında renk şirketlerin imajını etkileyen bir faktördür. Mesela özünde çevreye büyük zararlar veren bir petrol şirketinin yeşil renkli benzin istasyonları tercih etmesi gibi. Bunun yanında renkler bugün Dünya’nın her yerindeki farklı dilden, farklı kültürden müşterilere [...]

Devamı

Ses, Renk, Koku ve Multimedya Marka Tescilleri – Geleneksel Olmayan Markalar

Jun 17, 2011 0 Yorum

İşletmeler arasında rekabet arttıkça müşterilerin ilgisini çekmek için geleneksel olmayan yöntemlere başvurulmaktadır. Bu durum yeni tip marka tescil taleplerini arttırmaktadır. Geleneksel olaram sözcükler, rakamlar, harfler, şekiller ve bunların kombinasyonları marka olarak tescil edilmektedir. Kokular Kokunun insan hafızasında en güçlü şekilde kalan unsurlardan biri olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle teşebbüsler ürünlerinin güzel kokmasına çok daha fazla [...]

Devamı

Türk Patent Enstitüsü Kararlarına Karşı Dava Tasarımlar

Jun 16, 2011 0 Yorum

Türk Patent Enstitüsü yapılan tasarım başvurusunun yalnızca şekli anlamda bir eksikliğinin bulunup bulunmadığını inceler. Eğer bir eksiklik varsa bu eksikliğin tamamlanmasını ister. Eksiklik halinde başvuru sahibine dönülür ve belli bir sürede eksikliği tamamlanması talep edilir. Eksiklerin tamamlanmasıyla kesinlik kazanan tasarım başvurusu tasarım siciline kaydedilir ve ilgili bültende yayınlanır. İlanı yapılmış bir tasarımla ilgili olarak gerçek [...]

Devamı

Kamu Düzenine ve Genel Ahlaka Aykırı Markalar

Jun 15, 2011 0 Yorum

Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname m. 7/2-K maddesi uyarınca kamu düzenine ve kamu ahlakına aykırı olan markalar tescil edilemez. Bu maddeye göre kamu düzeni ve kamu ahlakına göre aykırılığın söz konusu olup olmadığı markanın kullanılış amacına göre tespit edilecektir. Nitekim Kama Sutra kararında; Kamasutra ibaresinin prezervatiflerde kullanılmak üzere tescil talebi TPE tarafından genel ahlaka [...]

Devamı

Markada Ayırt Edicilik ve Yargıtay’ın Euroglass Kararının Analizi

Jun 14, 2011 0 Yorum

Davacı vekili Euroglass markasının tescili için TPE’ye başvurmuş ancak bu başvurusu TPE tarafından anılan ibarenin marka olarak kullanılacağı mallar için ayırt edici olmadığı malların cinsini, çeşidini ve vasfını belirteceği gibi ilgili sektörde herkes tarafından kullanılabilecek genel bir ifade olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. Bunun üzerine kurum kararının iptali talebiyle açılan davada mahkeme “Euroglass” ibaresinin 556 sayılı KHK’nın [...]

Devamı