Monthly Archives: Nisan 2012

Marka Değerleme

Marka değeri ölçmeye dayalı çabalar yaklaşık 30 yıllık bir süreci kapsamaktadır. Geliştirilen her yöntem belirli subjektif varsayımlara ...

Marka Tecavüzü Davaları

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın(MARKHK olarak anılacaktır) 8. kısmında, öncelikle 61. maddeyle marka hakkına tecavüz o...

Marka Üzerindeki İntifa Hakkı

Markanın hukuki işlemlere konu olması başlığı altında devir, lisans, rehin ve miras yolu ile intikal KHK m.15’de sayılmıştır. Ancak say...

Marka Rehni

Marka ticari işletme ile birlikte veya işletmeden ayrı olarak rehnedilebilir (KHK m. 18/I). Markanın ticari işletme ile birlikte rehin edilmesi h...

Markanın Haczi

Tescilli veya tescilsiz bir marka üzerindeki hak borçlandırıcı veya tasarrufi işlemlere konu olabilir. Dolayısıyla, ticari işletmenin bir uns...

Markanın Devri

Marka tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamı için KHK md. 16/I uyarınca devredilebilir buna tam devir veya bir kısmı için devredilebilir b...

Sizi bilgilendirmek için talebinizi yazınız.