CE Belgesi

CE işareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir “Birlik” işaretidir.
CE işareti, ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir.
CE işareti kalite ile ilgili değildir, tüketiciye bir kalite güvencesi sağlamaz, yalnızca ürünün asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösterir.
Avrupa Birliği mevzuatı, CE işareti taşıması gereken ürünlerden yüksek risk taşıyan ürünlerin, piyasaya arz edilmeden önce konusunda uzman, üçüncü bir taraf olan ve AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmasını şart koşmaktadır.
CE işareti ile ilgili temel varsayım üreticinin bizzat kendisinin ürettiği ürünün ilgili direktife uygunluğunu sağlaması ve kontrol etmesi olduğundan, CE işaretini de ürün üzerine kendisi koyar. CE işaretini veren bir kuruluş yoktur. Sadece AB içinde ve artık ülkemizde de, ilgili direktiflerde belirlenmiş durumlarda yüksek risk taşıyan ürünler için uygunluk değerlendirmesi yapan onaylanmış kuruluşlar bulunmaktadır. Bunun dışında kalan ürünler için gerekli uygunluk çalışması yapıldıktan sonra, her kuruluş kendisi CE işaretini ürünün üzerine koyabilmektedir.
CE işaretini taşıyan bir üründen dolayı bir kaza meydana gelirse ya da AB üye ülkelerinden biri tarafından iaretin gereklerinin tam olarak yerine getirilmediği iddia edilirse, üretici gerekli kriterlerin tümünün yerine getirildiğini ve kendi hatasından kaynaklanan bir durum olmadığını ispatlamak zorundadır. Bu nedenle, CE işareti ürün üzerinde yer alırken, gereklerinin tam olarak yerine getirilmesine dikkat etmelidir. Gerekleri tam olarak yerine getirilmeden CE işareti koymanın büyük riskleri bulunmakta olup, üretici ağır cezalarla cezalandırılmaktadır.
Üreticiler ürünlerine CE işretlemesi çalımalarına başlarken mutlaka, ürünlerinin hangi direktif/direktifler kapsamına girdiğini tespit etmeli, söz konusu direktifleri incelemeli; direktiflere uygunluk sağlamak için gerekirse üretim proseslerinde veya kontrol yöntemlerinde değişikliğe gitmeli ve belgelendirme için aşağıdaki açıklamalar kapsamında hazırlıklara başlamalıdır:

 • Ürünle ilgili Yeni Yaklaşım Direktifi/Direktifleri belirlenir.
 •  Şayet mevcut ise, ilgili Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları tespit edilir.
 • Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları yoksa, ürünün satılabileceği AB üyesi ülke/ülkelerde söz konusu ürünle ilgili hala yürürlükte olan ulusal standartların bulunup bulunmadığını araştırılır. Konu hakkında ulusal standardın olmaması halinde de sektörde geçerli mühendislik uygulamaları esas alınır.
 •  Ürünün temel emniyet gereklerine uygunluğunun tespiti için Onaylanmış Kuruluşa başvurulması gerekip gerekmediği belirlenir, direktifler Onaylanmış Kuruluş gerektiriyorsa Onaylanmış Kuruluş seçimi yapılır.
 •  Ürünün ilgili Yeni Yaklaşım Direktifinde/Direktiflerinde yer alan temel emniyet gereklerine uygunluğunu tespit etmek için öngörülen uygunluk değerlendirme yöntemi tespit edilir.
 • Ürünün, Ürün Direktifinin gereklerini karşılayıp karşılamadığı araştırılır, gerekiyorsa üründe revizyon yapılarak Ürün Direktifinin gerekleri karşılanır.
 •  Teknik Dosya hazırlanır.
 •  Uygunluk değerlendirmesini müteakip Uygunluk Beyanı hazırlanır. Ürünün üzerine, etiketine, ambalajına veya beraberindeki belgeye CE işaretini doğru olarak iliştirdikten sonra ürün piyasaya arz edilir.
Ürün gruplarına ait direktiflerde CE işaretinin ürünlere nasıl yerletirileceğine dair detay
bilgiler verilmitir. Üreticiler bu direktifler doğrultusunda ürününe CE işareti
yerletirmelidir.
CE İşareti :

 • İmalatçısı AB içinde veya dıında bulunsun pazara  ilk defa girecek tüm yeni ürünler,
 • Birlik pazarına ithal edilecek kullanılmı ürünler,
 • Birlik pazarına sunulan komple yenilenmiş ürünler  için geçerlidir.

Makale ve Web sitesinin içeriğiyle ilgili her türlü soru, görüş ve yorum için;
Av. Z. Emre Kurt  [addmail]