Eser Kavramı

Eser sahibinin hususiyetini taşıyan ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini ifade eder. Buna göre bir fikir ve sanat mahsulünün eser olarak kabul edilebilmesi için iki şart aranır. Bu unsurlardan ilki fikri ürünün “sahibinin hususiyetini taşıması”, ikincisi “kanunda belirtilen eser türlerinden birine dahil olması”dır.
Bir eserin sahibinin hususiyetini taşıyor sayılması için bağımsız bir fikri çalışma ürünü olması ve böylece sahibinin yaratıcılığını yansıtabilmesi gereklidir. Önemli olan eseri meydana getirenin az çok bağımsız fikri çabasının esere yansımasıdır.
Bir fikri ürünün eser olarak korunabilmesi için ikinci şart ise kanunda düzelnenen şekillerden biri kapsamında vücuda getirilmiş olmasıdır. Kanunda sayılan eser türlerinden birinin içine girmeyen bir fikri ürün eser olarak korunamayacaktır.
FSEK’te eser türleri;

  1. İlim ve edebiyat eserleri,
  2. Musiki eserler,
  3. Güzel sanat eserleri,
  4. Sinema eserleri

Olmak üzere dört ana kategoride sayılmıştır.
Bahsedilen bu eser türleri ve içeriklerindeki eserler örnekleme yöntemi ile sayılmış olup zaman içinde farklılıklar oluşturarak genişletilebilecek niteliktedir. Zira teknolojik, bilimsel değişiklikler ve şartlar dahilinde bambaşka eserlerin çıkması mümkündür. Önemli olan yeni eserlerin hangi kategori içinde değerlendirilebileceğinin belirlenmesidir.
Makale ve web sayfasının içeriğiyle ilgili her türlü soru, görüş ve yorumunuz içim;
Av. Z. Emre Kurt           [addmail]