İlaç Markalarında İltibas Yargıtay 11. HD Kararı

Markalar arasındaki karışıklık riski değerlendirmesi yapılırken ilgili bütün unsurların dikkate alınacağı artık yerleşik bir kural haline gelmiştir. Bu bağlamda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Papatya kararında Tekinalp’in görüşüne atıfla bu unsurlardan en önemlilerinin markaların benzerliği ve iştigal konusu mal ve hizmetlerin benzerliği olduğunu kabul etmiştir. İlaç markaları söz konusu olduğunda ilaçların hangi hastalıkları iyileştireceği, reçeteli mi yoksa reçetesiz mi satılacağı, bir etken maddeden mi türetilmiş yoksa orijinal bir ibare mi olduğu gibi hususlar karışıklık yaratacak derecede benzerlik değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlardır. Yargıtay 11. HD PLIAZON markasının tescili amacıyla TPE’ye yapılan başvurunun PIOZON markası gerekçe gösterilrek reddedilmesi neticesinde açılan kurum kararı iptali davasında davanın reddi yönünde verilen ilk derece mahkemesinin kararını; başvurusu yapılan 05. sınıf insan ve hayvan sağlığı için ilaçlar ve kimyasal ürünlerden oluşmaktadır. Bu durumda taraf markaları arasında iltibas ihtimali değerlendirilirken ilaçları doktor ve eczacılar gözetiminde kullanılacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Nitekim davacı markasının onkoloji ilacı için kullanılacak olması reçetesiz ve eczacı denetimi olmaksızın satılması olasılığını da ortadan kalırmaktadır. Değinilen bu husus yargılama sırasında alınan iki ayrı bilirkişi heyeti tarafından incelenmiş, doktor ve eczacılar yönünden taraf markaları arasında iltibas ihtimali bulunmadığı kapsamlı ve denetime açık rapor ile belirlenmiştir. Bu durumda mahkemece taraf markaları arasında iltibas ihtimalinin bulunmadığı kabul edilerek sonuca gidilmesi gerekirken red kararı verilmesi doğru görülmediği” gerekçesiyle bozmuştur. Makale ve web sitesinin içeriğiyle ilgili her türlü soru, görüş ve yorum için; Av. Z. Emre Kurt  [addmail]