İrtibat Kurma İhtimali

Marka hukuk anlamında İrtibat kurma riski, bir işaretin önceki markayı çağrıştırması, diğer bir değişle sonradan kullanılan bir işaretin önceki markayı akla getirmesidir. Mesela Pınar-Üçpınar, Pacha şekil tours-Hillside Pasha Beach markalarında olduğu gibi. Bu irtibatlandırma durumu genelde müşterinin zihninde fark etmeden gerçekleşen bir süreçtir.
İrtibat kurma riski, önceki marka ile sonradan kullanılan veya kullanılmak istenen marka arasındaki uyuşmazlıkları çözmede bir kriter olarak ortaya çıkmıştır. MarKHK m. 8/1(B) bunu “karıştırma ihtimali varsa ve bu karıştırma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa” demek suretiyle belirtmiştir.
Yargıtay 11. HD; Ülker Jumbo markasının Elvan Jumbo Aerataed Plain Chocolate marka başvurusuna benzerliği yönünde vermiş olduğu kararında özetle “hitap ettiği kişilerin üzerinde bıraktığı iz itibarıyla davalı işaretini gören(Ülker Jumbo) ve duyan tüketicilerin zihninde belirecek izin hemen davacı markasını hatırlattığı (Elvan Jumbo Aerated Plain Chocolate) bu hatırlatmanın anılan işaretin redde mesnet markanın bir başka versiyonu, serisi, uzantısı olarak algılanmasına sebep verebileceği”  yönünde hüküm kurmuştur(Yargıtay 11. HD 22.5.2007- 2006/463 E., 2007/7836 K. Erdal Noyan Marka Hukuku Ankara 2009 s.187).
Bağlantı ihtimali marka ile işaretler arasında veya marka veya işaretin kaynağı arasında olabilir. Bu durumda marka ile işareti kullanan işletmenin aynı olduğu veya aynı şirketler veya işletmeler grubuna ait olduğu ihtimalini yaratan karıştırılmaya sebep olabilir(Canan Küçükali Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi S.143).
Avrupa Topluluğu Adalet Divanı Sabel v Puma(C–251/95) kararının 18. paragrafında; bağlantı kurma ihtimalinin karışıklık riskinin bir alternatifi olmadığı ancak kapsamının tayini için önemli bir rol oynadığını belirtmiştir. Divan Marca Mode v Adidas kararında ise; bağlantı kurma ihtimalinin karışıklık riskini ortaya koymak için başlıbaşına yeterli olmadığını, bir markanın yarattığı algı önceki markayı akla getirip mal/hizmetlerin aynı/bağlantılı teşebbüslerden geldiği yönünde yanlış bir izlenim veriyorsa ancak böyle bir durumda kurulan bağlantının marka ihlaline neden olduğuna hükmetmiştir.
Bu durum özellikle önceki markanın orijinal unsurunun alınarak ona ayırt ediciliği düşük öz, yeni, hakiki, new gibi ibareler eklenmek suretiyle yaratılan markaların önceki markanın yeni bir versiyonu, uzantısı olduğu yönünde bir izlenim yarattığı durumlarda söz konusu olabilir ki önceden kullanılan markanın sahibi olan teşebbüs aynı çekirdek unsurdan seri markalar yaratmışsa müşteri nezdinde yeni yaratılan markanın bu serinin bir parçası olduğu yönünde izlenimin doğması daha yüksek ihtimal olacaktır.
Makale veya web sitesinin içeriğiyle ilgili her türlü soru, görüş ve yorumunuz için;
Av. Z. Emre Kurt  [addmail]