Marka Hukukunda Haklı Kullanım Pınar K+Kırkpınar Kararı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 15.09.2003 tarihli E.2003/1717, K.2003/7742 sayılı kararında Pınar, Pizatto Pınar+şekil markaları ile K+Kırkpınar marka başvurusunun iltibas yaratıp yaratmadığı üzerinde durmuş ve sonuç olarak K+Kırkpınar markasının görsel, biçimsel, anlamsal, sescil benzerlik, çağrıştırma, genel görünüm ölçülerine göre karşılaştırma yapıldığında iltibas ihtimalinin bulunmadığı sonucuna varmıştır. Bunun yanında, Kırkpınar ibaresinin davalının aynı zamanda soy ismi olması itibariyla Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 12. maddesi uyarınca “dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla kişi adlarının kullanılmasını marka sahibinin engelleyemeyeceği” hüküm altına alınmıştır.
YORUM: Marka hukukunun amacı mal ve hizmetlerin kaynağını hiçbir şekilde karışıklığa yol açmadan garanti etmektir. Korumanın sınırı tanınmış markalar açısından daha geniştir. Zira tanınmış markalar toplumun geniş kesimlerince bilinen markalar olduğu için birbaşka alanda kullanılıyor olsa dahi tanınmış markayı kullanan kişi onun cezbedici gücünden yararlanarak bir başkasının emek vererek yarattığı markadan haksız bir şekilde yararlanabilir. Bunun da sınırları vardır tabii. Bu sınırların başlıcalarından biri de kişinin ismini kullanmasıdır. Somut olay açısından Yargıtay K+Kırkpınar markasının iltibas yaratacak denli benzer olmadığına karar vermiş ve aynı zamanda kişinin soyismi olması itibarıyla haklı bir kullanıma işaret etmiştir. Burada markanın aynı şekilde kullanılmıyor olmasının etkisi büyük olmuştur kanaatimizce, K+Kırkpınar markası aynen Altınbaş kararında olduğu gibi sadece Pınar markasını içeriyor olsaydı bu durumda aksi karar çıkabilirdi.
Web sitesinin içeriği ve makaleyle ilgili her türlü soru, yorum ve görüşleriniz için;
Av. Z. Emre Kurt   [addmail]