Marka Tecavüzü Yoksun Kalınan Kazanç

MarKHK m. 66’ya göre; marka sahibinin uğradığı zarar sadece fiili kaybın değerini değil ayrıca marka hakkına tecavüz dolayısıyla uğranılan zararı da kapsar.
Yoksun kalınan kazanç zarar gören marka sahibinin seçimine bağlı olarak marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı markanın kullanılması ile elde edilen muhtemel gelire göre, marka hakkına tecavüz edenin markayı kullanmak yoluyla elde ettiği muhtemel gelire göre veya markayı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun bir şekilde kullanması halinde ödeyeceği lisans bedeline göre hesaplanır.
İhlal olduğunu öne süren marka sahibinin bu hesaplama yöntemlerinden hangisini tercih ettiğini açıkça belirtmesi gerekir. Dava dilekçesinde veya diğer beyanlarında bu tercihini açıklamamışsa o zaman mahkemenin kendisine açıklattırması gereklidir.
Lisans verme yönteminde piyasadaki aynı değerde bir başka markanın hangi meblağ ile lisans verildiği hesaplanırken ihlal ile elde edilen gelir veya ihlal sonucunda marka sahibinin uğradığı zarar yöntemlerinde davalının ve davacının ticari defterleri bilirkişi marifetiyle incelenmek sureriyle karar verilir. MarKHK m. 66 ile alakalı emsal kararlar birçok konuya ışık tutmaktadır.
Yargıtay 11. HD E.2010/773 E, 2011/8663 sayılı kararında lisans bedeline göre yoksun kalınan kazanç talep edildiği takdirde; mahkemenin araştırma yaparak uygun lisans bedelini hesaplaması, bunun mümkün olmaması halinde hakimin BK m. 42 kapsamında takdir hakkını kullanarak tazminat miktarını belirlemesi gerekiğine hükmetmiştir.
Yargıtay 11 HD E.2008/1536 K. 2009/5629 sayılı kararında ise; ticari amaçla taklit markalı emtiaları elinde bulunduran davalılar davacının uğradığı zararı karşılamak durumundadırlar. Kural olarak davacı maddi zararını ve tutarını ispat etmek zorundadır. Davalı ihracatçı firmanın defter ve kayıtları ile elde ettiği kaznıcn tespit edilmesi mümkündür. Şayet maddi zarar ispat edilemezse zarara uğradığı sabit olan davacının talep edebileceği tazminat tutarının BK m. 42 uyarınca tespit edilmesi gerektiğine hükmetmiştir.
Yargıtay 11. HD E.2005/790 K.2006/2934 sayılı kararında; yoksun kalınan tazminat miktarı hesaplanırken esas alınacak tarih dikkate alınmıştır. Meşhur bir bar/restoran zinciri olan Harry’s Bar’ın marka hakkının Harry’s Jazz Bar’ın kullanımı yoluyla ihlal edildiğinin öne sürüldüğü davada Yargıtay, ülkemizde tescil sistemi esas olduğundan yoksun kalınan tazminatın hesabında Harry’s Bar ibaresinin ülkemizdeki tescil tarihinin esas alınması gerektiğini belirtmiştir.
Yargıtay 11. HD E.2003/14157 K.2004/8512 sayılı kararında; Mantı Köy markasını Köyüm Mantı biçiminde kullanan davalı aleyhine açılıp yoksun kalınan tazminatın istendiği davada haksız rekabette davacının maddi tazminat istemine konu ettiği zararı davalının elde ettiği kar miktarı olmayıp davalının haksız rekabeti nedeniyle davacının elde etmekten mahrum kaldığı kar miktarıdır. Bu şekilde tespit yapılamaz veya davacının kazanç kaybına uğramadığı anlaşılırsa Yargıç TTK m. 58’e göre maddi tazminat olarak davalının elde ettiği menfaatin karşılığına hükmedeceğini belirtmiştir.
Makale ve web sitesinin içeriğle ilgili her türlü soru, görüş ve yorum içim;
Av. Z. Emre Kurt   [addmail]