Marka Üzerindeki İntifa Hakkı

Markanın hukuki işlemlere konu olması başlığı altında devir, lisans, rehin ve miras yolu ile intikal KHK m.15’de sayılmıştır. Ancak sayılan bu işlemlerin tahdidi nitelikte olmadığı kabul edilmiştir. Başka bir ifade ile marka hakkı rehin dışında başka ayni haklara konu olabilir ve dolayısıyla marka hakkı üzerinde intifa hakkı kurulabilir.
Taşınır, taşınmaz, hak veya malvarlığı üzerinde tesis edilebilen(MK m. 794/I) intifa hakkı sahibine konusu üzerinde tam bir yararlanma yetkisi sağlar(MK m. 794/II).
İntifa hakkı sahibi intifa konusu marka üzerinde hukuki tasarrufta bulunamayacağı gibi markanın özdeğerine zarar verecek tasarruflarda da bulunamaz(MK m. 817 kıyasen). İntifa hakkı sahibi intifa hakkı konusu markanın uğrayacağı zararlardan sorumludur. İntifa hakkı sahibi kendi kusuru ile markanın değerinin azalmasına yol açmış ise sorumlu olacaktır (MK md. 800 kıyasen).
İntifa hakkı sahibine bağlı olup devredilmesi ve miras yolu ile geçmesi mümkün değildir(MK m. 797). Marka üzerinde kurulan intifa hakkı devredilemez. Ancak intifa hakkı sahibi intifa hakkını bizzat kullanmak zorunda olmayıp hakkın kullanımını başkasına bırakabilir.
Marka üzerinde intifa hakkının kurulabilmesi için intifa hakkı kurma borcu yükleyen sözleşme yapmak yeterli değildir.  İntifa hakkını kuracak sözleşmenin markanın devrine ilişkin şekle uyması gerekmektedir (MK m. 795/I kıyasen). Ancak sözleşmede intifa hakkı kurulmasının amaçlandığı belirtilmelidir.
Marka üzerinde intifa hakkı bir süreye bağlı olarak kurulmuş ise sürenin sona ermesi veya intifa hakkı sahibinin vazgeçmesi halinde sona erer (MK m. 796).
İntifa hakkının gerçek kişi lehine kurulması halinde hak sahibinin ölümü ile intifa hakkı sona erer ve mirasçılara geçmez (MK m. 797). İntifa hakkı için bir süre kararlaştırılmamış ise hak sahibinin ölümüne kadar devam edeceği kabul edilir. İntifa hakkı için bir süre kararlaştırılması halinde bu süre dolmadan hak sahibinin ölmesi halinde de intifa hakkı sona erecek mirasçılara geçmeyecektir.
Makale ve web sitesinin içeriğiyle ilgili her türlü soru, görüş ve yorum içim;
Av. Z. Emre Kurt  [addmail]