Ticaret Unvanı ve Marka

Ticaret hayatında çeşitli ayırt edici işaretler kullanılmaktadır. Söz konusu ayırt edici işaretlerin en önemlileri ticaret unvanları, işletme adları ve markalardır.
Ticaret unvanı tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken ve bu işlemlerle ilgili senet ve diğer evrakları imzalarken kullandığı addır. Buna göre ticaret unvanının işlevi ticari işletmenin sahibi olan tacirin diğer tacirlerden ayırt edilmesini sağlamaktır. Bir ticaret unvanını ilk kez tescil ettiren kişi bu ticaret unvanı üzerinde mutlak hak kazanır. Gerçek kişi unvanları tescil edildiği sicil bölgesinde korunur, tüzel kişi unvanlarında koruma ise yurt çapındadır.
Bir tüzel kişinin ticaret unvanı Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmişse bu unvanın diğer unvandan ayırt edilebilmesi için sonradan tescil edilen ortaklığın unvanına gereken ekleri yapması zorunludur. Ticaret ortaklıklarının merkezleri ayrı yerde olsa ve logolarında farklılık bulunsa bile unvanlarında benzerlik varsa önceden ticaret sicil kaydını yaptıran tüzel kişilik haksız rekabetin meni davası açabilir.
İşletme adı ise; doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan addır. İşletme adının fonksiyonu ticari işletmeyi işleten tacirin değil, bizzat ticari işletmenin benzer işletmelerden ayırt edilmesine yöneliktir. İşletme adında serbestlik ilkesi vardır. İşletme sahibi başkasının hakkına tecavüz etmemek ve kamu düzenine aykırı olmamak koşuluyla istediği adı seçebilir.
Öte yandan, marka ticaret unvanı ve işletme adından farklı bir amaca hizmet eden tanıtıcı bir işarettir. Marka taciri ya da ticari işletmeyi değil bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılır. Buna göre fonksiyonu tümüyle ticari işletmenin ürettiği, pazarladığı mal veya hizmetleri ayırt etmektir.
Ticaret unvanının amacı doğrultusunda kullanılması onun ticaret unvanı ve tabelalarında kullanılmasıyla sınırlı kalmakta, bunun ötesine geçen ürünler üzerinde yani kataloglarda, ticari evrak üzerinde veya promosyon malzemeleri üzerinde kullanılması markasal kullanım olarak nitelenmektedir.
Ticaret unvanı ile markanın fonksiyonlarına uygun şekilde kullanılması halinde ticaret unvanının marka hakkını ihlal etmesi durumu nadiren ortaya çıkar. Ancak ticaret unvanının reklâmlarda, broşürlerde ve diğer tanıtım evrakında kullanılması halinde ticaret unvanının amacını aşar şekilde markasal kullanımından bahsedilebilecek ve bu durumda marka hakkını ihlal durumu ortaya çıkacaktır. Ticaret unvanının amacını aşacak şekilde kullanımından dolayı  eğer marka hakkı sahibinin markası ihlal edilmişse, bu durumda ticaret unvanının amacına aykırı biçimde kullanımı ve kullanım iradesi bulunmaktadır. Bu gibi hukuka aykırı durumların önlenebilmesi için ticaret unvanının hükümsüzlüğünün talep edilmesi uygundur.
Uygulamada ticaret unvanının tescilli bir markaya tecavüz iddiasıyla sıkça karşılaşılmaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi için markasal olarak kullanılan unvanların marka tescilinin yapılması gerekmektedir. Unvanın marka olarak tescil edilmesi herhangi bir ihlal durumunda Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre çok daha etkili korunmasını da sağlayacaktır.
Özellikle hizmet sektöründe markanın üzerinde kullanılacağı bir mal olmadığı için markasal kullanımın olup olmadığının sınırını çizmek daha zordur. Böyle durumlarda takvim, bloknot gibi promosyonel ürünlerde dahi unvanın kullanılması markasal kullanım olarak nitelendirilebilecek ve tescilli bir diğer markaya tecavüz oluşturabilecektir. Bu nedenle hizmet sektöründe kullanılan ticaret unvanlarının marka olarak tescili ihmal edilmemelidir.
Web sitesi ve makaleyle  ilgili her türlü soru, görüş ve yorum için;
Av. Z. Emre Kurt   [addmail]