Ürün Patenti ve Usul Patenti Kavramları

I.      ÜRÜN PATENTİ
Ürün, buluş fikrinin dış şekil aldığı, somutlaştığı şeydir. Ancak ürünün
müstakil bir cisim dışında (saat, kalem gibi), bölümler arasında bağlantı kuran veya başka bir üründen yararlanan araç ve gereç de olabilmesi mümkündür. Ürün patenti, ortaya çıkan neticeye değil, neticeyi gerçekleştiren ürüne verilir.
Patent konusunun ürün olması durumunda koruma kapsamındaki fiillerden ilki ürünün üretimidir. Üretim, patent başvurusunda tanımlanan ürünün uygulamaya konması demektir. Burada üretim ile kastedilen, ürünün kısmen veya tamamen hammaddeden mamul hale getirilmesi ve iktisadi değer olarak ortaya çıkarılmasıdır.
Patent konusu ürünün izinsiz olarak üçüncü kişilerce satılması da patent sahibi tarafından önlenebilir.
Patent konusu ürünün üçüncü kişilerce kullanılması da patent sahibinin hakkının kapsamındadır. Kullanma, üçüncü kişinin amacına bakılmaksızın izinsiz olarak patent konusu ürünün fiilen kullanılmasını ifade etmektedir.
Patent konusu ürünün belirli amaçlarla elde bulundurulması da patentten doğan hakkın kapsamında patent sahibi tarafından önlenebilir. Buna göre kişisel ihtiyaç dışında hangi nedenle olursa olsun, üretmek, kullanmak, satmak veya ithal etmek amacı ile patent konusu ürünün elde bulundurulması, patent sahibinin önleme hakkının kapsamındadır.
Patentten doğan hakkın kapsamında yer alan bir diğer husus ise, patent konusu ürünün üçüncü bir kişi tarafından, üretilmek, kullanılmak veya satılmak amacı ile Türkiye’ye getirilmesinin yani ithal edilmesinin önlenebilmesidir.
II.     USÜL PATENTİ
Usul patentinde ürün patentinden farklı olarak, maddî bir varlık söz konusu
değildir. Usul patenti, bir ürünün veya bir durumun meydana getirilmesine, devam ettirilmesine veya ortaya çıkmasına engel olunmasına ilişkin teknik bilgilerdir.
Usul patentleri, ikiye ayrılmaktadır.  İlki, üretim usulüne ilişkindir. Bu tipbuluşlarda kullanılan usul ile bir maddeye tesir edilerek yeni bir ürün meydana getirilir. Örnek olarak, yeni bir tabaklama usulü ile derinin daha kısa sürede ve dahakaliteli olarak elde edilmesi verilebilir. Diğer tür usul patentinde ise usulünuygulandığı maddede değişiklik meydana gelmemekte ancak o objede arzu edilenbir durum veya vasıf elde edilmektedir. Örneğin eğri çivinin düzeltilmesi, cilalama, sugeçirmez hale getirme böyledir.
Usul Patenti sahibinin yasaklayabileceği filler şunlardır;

  • Patent konusu usulün kullanılması,
  • Üçüncü kişiler tarafından başkasına kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının teklif edilmesi,
  • Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlere İlişkin fiillerin gerçekleştirilmesi.

Makale ve Web sitesinin içeriğiyle ilgili her türlü soru, görüş ve yorum için;
Av. Z. Emre Kurt   [addmail]