Veri Tabanlarının Hukuki Koruması

Veri tabanları FSEK m. 6, b.11‟e göre, derleme eserler olarak kabul edilerek kanunî korumaya alınmıştır. Çünkü veri tabanları, sistematik (metodik) bir şekilde organize edilmiş, elektronik veya diğer yollarlaerişilebilinen eser, veri veya diğer bağımsız materyallerden oluşan derleme olarak tanımlanmaktadır
FSEK‟deki düzenlemenin son cümlesinde; veri tabanına sağlanan korumanın veri tabanı içinde bulunan veri ve materyalin korunması için genişletilemeyeceği açıkça ifade edilmiştir.
Özgün bir veri tabanının FSEK hükümlerine göre fikri hak kapsamında korunabilmesi için  bir içeriğe sahip olması, bu içeriğin hususiyet arzedecek şekilde seçilmiş veya düzenlenmiş olması ve içeriğe herhangi birşekilde erişilebilir olması gerekmektedir
Veri tabanlarının içeriği denildiğinde, veri tabanının oluşturacak şekilde toplanan, bir araya getirilen kısaca derlenen muhtelif unsurların tümü anlaşılmalıdır. Veri tabanı içeriği niteliği itibar›yla çeşitli şekillerde kullanılmaya elverişli ve her zaman değiştirilebilmeye ve güncellenebilmeyemüsait malzemelerden oluşur. Veri tabanı içeriğini oluşturan malzemeler,fikri hukuk anlamında ilim ve edebiyat eserleri olabileceği gibi, eser niteliğini taşımayan veri veya materyallerden de oluşabilir.
Veri tabanının telif hakları korunmaya değer kılan unsur içeriğinin seçimi veya düzenlenişindeki hususiyettir. Dolayısıyla bir eserde bulunmas›gereken subjektif unsur ne ise, veri taban›nda aranacak subjektif unsur da onu meydana getirenin yani veri tabanı yapımcısının hususiyetidir
Özgün veritabanlarının hukuken korunabilmesi için düşünce yaratıcılığı niteliğinde bir ürün olmas› gerektiği sonucu çıkmaktadır. Kuşkusuz ki buradaki düşünce yaratıcılığından kasıt, veri tabanının, onu meydana getiren kişinin yaratıcı fikri mesaisinin sonucunda ortaya çıkan ürün niteliğine sahip olmasıdır.
Veri tabanının varlığından sözedilebilmesi için, içeriğe kişilerce erişilebilir olmalıdır. Buradaki erişilebilirlikten maksat, veri tabanının içeriğinin istendiğinde insanlartarafından okunabilmesi, görülebilmesi, işitilebilmesi kısaca insan tarafından“idrak edilebilmesi” demektir. Eserlerin, verilerin veya materyallerininsanlar tarafından erişilmesine imkan olmayacak şekilde bir arayagetirilmesi veri tabanı değildir.
“Bir veri tabanının İçeriğinin oluşturulmasına, doğrulanmasına veya sunumuna nitelik ve nicelik açısından esaslı bir nispet dahilinde yatırım yapan veri tabanı yapımcısı, ayrıca, veri tabanının içeriğinin önemli bir kısmının veya tamamının;
a) Herhangi bir araç ile herhangi bir şekilde sürekli veya geçici olarak başka bir ortama aktarılması,
b) Herhangi bir yolla dağıtılması, satılması, kiralanması veya topluma iletilmesi,
hususlarında bu Kanunda sayılan istisnalar ile kamu güvenliği, idarî ve yargı işlemlerinin gerektirdiği istisnalar dışında izin vermek veya yasaklamak hakkına sahiptir.
Veri tabanı yapımcısına sağlanan koruma aleniyet tarihinden itibarenonbeş (15) yıldır.
Veri tabanının içeriğinde esaslı bir değişiklik meydana getiren ve yeni bir yatırım gerektiren,  nitelik ve nicelik açısından yapılan her türlü ekleme,  çıkarma veya değişiklik sonucu bu yeni yatırımdan doğan veri tabanı kendi koruma koşullarına hak kazanır.
Makale ve web sitesinin içeriğiyle ilgili her türlü soru, göüş ve yorumunuz için;
Av. Z. Emre Kurt    [addmail]