Yargıtay'ın OXO Kararı Üzerine Düşünceler

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E.2001/6204 K.2001/7162 sayılı OXO kararıyla bir markanın birden çok ülkede tescil edilmiş olmasını karine olarak kabul etmiş ve aksini iddia edenin bunu ispatlaması gerektiği yönünde hüküm kurmuştur.
Tanınmışlığın kriterleri kanun ve anlaşmalarda belirtilmemiş olmakla birlikte bu konuda WIPO’nun belirlediği kriterler(BKZ. Tanınmış Markalar hakkındaki makalemiz) emsal kararlarla geliştirilmiştir.
Bunlardan en önemlisinin markanın yurt dışı tecilleri olduğu kabul edilmektedir. Yargıtay diğer birçok kararında haklı olarak belirttiği gibi markanın yurtdışında tescilli olması ticaretini geniş kitlelere ulaştırmakta olduğunu gösterir. Ancak Prof. Dr. Yasaman’ın da haklı olarak belirttiği gibi(Marka Hukuku İle İlgili Makaleler, Hukuki Mütalaalar, Bilirkişi Raporları C.I. s.38 son par. ) sadece yurtdışı tescili temel alınarak markanın tanınmış kabul edilmesi yanıltıcı olabilir. Zira her ne kadar markanın yurtdışında tescili uluslararası ticaret etme niyetini gösterse de bu tescil sadece şekilsel kalmış da olabilir. Kanaatimce yurtdışı tescili yanında yurtdışına ticareti gösteren gümrük beyannamesi, konşimento gibi belgelerle yurtdışı tescilinin şekilsel kalmadığının gösterilmesi veya yurtdışı tescili dışında tanınmışlığı gösteren başka unsurların da bulunması bir markanın tanınmış olup olmadığının belirlenmesinde hakkaniyete uygun sonuçlara varmak açısından canalıcı öneme haizdir.
Makale ve Web sitesinin içeriğiyle ilgil her türlü soru, görüş ve yorumlarınız için:
Av. Z. Emre Kurt            [addmail]