Yenilenmeme Ve Vazgeçilmesi Nedeniyle Marka Hakkının Son Bulması

I.      YENİLEMEME NEDENİYLE MARKA HAKKININ SON BULMASI
Marka hakkı süresi içinde yenileme talebinde bulunulmaması üzerine kendiliğinden sona bulur. Sona erme tarihinden itibaren markayı yenilemeyen kişi markasını devredemez, lisans veremez, markayı franchise konusu yapamaz. Koruma süresi devam eden bir markayı sahibi tescilsiz bir marka olarak kullanmada devam edebilir.
Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (MarKHK) 8. maddesinin 7. fıkrasına göre, bir markanın yenilememe nedeniyle koruma süresinin dolmasından sonra iki yıl içinde aynı veya benzer markanın aynı veya benzer mal ve hizmetler için yapılan tescil başvurusu itiraz üzerine reddedilir. Yine böyle bir tescil yapılması halinde MarKHK m. 41/1-b’ye göre bu tescil hükümsüz kılınabilecektir. MarKHK m. 35/II’ye göre yenilememe nedeniyle son bulan marka hakkına dayanarak yapılan itiraz ancak itiraz eden kişinin markasını bu süre içinde kullanmaması halinde reddedilir. Bir başka değişle yenileme yapılmayan marka sahibi koruma süresinin bitiminden sonra iki yıl içinde markasının başkası tarafından tescil edilmesini istemiyorsa markasını kullanması gereklidir.
II. MARKA SAHİBİNİN MARKA HAKKINDAN VAZGEÇMESİ
Marka hakkının son bulmasına neden olan olaylardan bir diğeri de marka hakkından vazgeçilmesidir. Vazgeçme marka sahibinin kullanma süresi dolmadan marka hakkını kendi rızası ile terk etmesi, markayı herkesin serbest kullanımına bırakması demektir. Eski sahibinin vazgeçtiği markayı kullanmaya devam ededilir ve bu yönüyle vazgeçme yenilemeye benzemektedir. Ancak yenilemeden farklı olarak vazgeçme halinde 3. bir kişi vazgeçilmiş bir markayı kendi adına tescil ettirmek isterse iki yıl beklemesine gerek yoktur.
Marka siciline kayıt edilmiş hakların ve lisans sahiplerinin izni olmadıkça marka sahibi marka hakkından vazgeçemez. Bu çerçevede, marka üzerinde 3. bir kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmekte ise onun izni olmadıkça marka hakkından feragat edilemez.
Web sitesinin içeriği ve makaleyle ilgili her türlü soru, yorum ve görüşleriniz için;
Av. Z. Emre Kurt   [addmail]